Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Wybrane problemy
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-7814-009-2
Objętość: 297
Oprawa: miękka

Niniejsza książka zawiera wyniki III etapu badań realizowanych w ramach programu „Benchamarking w szkolnictwie wyższym”. Badania te przeprowadzone były na przełomie lat 2010–11 przez Fundacje Rektorów Polskich (FRP). Objęły trzy kluczowe obszary działań uczelni: elastyczność systemu studiów, e-learning i wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia oraz gospodarkę zasobami i kontrolę zarządczą.

We wszystkich tych zakresach opracowano skuteczną metodologię analizy poprzez zdefiniowanie odpowiednich wskaźników (benchmarków) oraz przeprowadzono badanie ankietowe. Wyniki przeanalizowano w kilkunastu aspektach i przedstawiono w postaci rozdziałów tematycznych, opracowanych przez poszczególnych uczestników projektu. W załączeniu przedstawiono narzędzia badawcze i wyniki ankiet. W zakresie dwóch pierwszych tematów zebrano i przedstawiono także doświadczenia uczelni zagranicznych, co pozwala odnieść działania polskich uczelni do doświadczeń międzynarodowych.

W publikacji opisano z różnych punktów widzenia elastyczność programową, zawarto bardzo wiele idei i dobrych praktyk, z których można się dowiedzieć, jak konstruować proces kształcenia, by przynosił jak najlepsze efekty. Jest to pozycja, która może skutecznie pomóc we wdrażaniu polskich ram kwalifikacji w szkolnictwie wyższym.