Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce.
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-9-8
Objętość: 235
Oprawa: miękka

Publikacja powstała w ramach I etapu projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym", realizowanego w latach 2007-2010 przy wsparciu firmy Telekomunikacja Polska. Celem publikacji jest zaprezentowanie szczegółowych informacji i założeń dotyczących dalszych prac nad systemem benchmarkingu w polskim szkolnictwie wyższym. Monografia zawiera zebrane i skomentowane materiały prezentowane przez uczestniczących w projekcie ekspertów na konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundacje Rektorów Polskich, odnoszących sie do problematyki benchmarkingu.

W części pierwszej zebrano materiały, które stanowią wprowadzenie do problematyki benchmarkingu w szkolnictwie wyższym: prof. M. Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, w rozdziale zatytułowanym „Uniwersytet dzisiaj: jaka autonomia? jaka odpowiedzialność?” przedstawia kontekst prac nad projektem, którego główne założenia w rozdziale drugim omawia prof. J. Woźnicki. Kolejne dwa rozdziały, autorstwa prof. J. Nazarko oraz prof. J. Bielińskiego odnoszą sie do idei benchmarkingu i jego możliwych zastosowań w szkolnictwie wyższym.

W drugiej części publikacji zgrupowane zostały opracowania odnoszące sie do systemów informacji zarządczej w szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowane przez prof. B. Smolskiego, prof. T. Szulca, prof. J. Nazarko oraz prof. M. Wasowicza.

Przykładowe metody, narzędzia i techniki, które są, lub mogą być stosowane w benchmarkingu zostały omówione w części trzeciej, w materiałach przygotowanych przez prof. B. Sosinska-Kalate, prof. M. Roszkiewicz, prof. M. Muraszkiewicza oraz prof. R. Morawskiego.

Ostatnia cześć tomu zawiera materiały odnoszące się do doświadczeń międzynarodowych, a w tym prezentacje dr T. Skarbka oraz treści wystąpień prof. J. Woźnickiego oraz prof. J. Nazarko, które zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji ESMU European Benchmarking Initiative w Brukseli w listopadzie 2007 r.

Publikacja niniejsza ma charakter wstępny w tym sensie, że odwołuje sie przede wszystkim do treści oryginalnych prezentacji przedstawionych przez poszczególnych autorów. Z natury rzeczy nie pokrywa ona pełnego zakresu przedmiotowego problematyki benchmarkingu, choć stanowi do niej właściwe wprowadzenie. Dokumentując wystąpienia i referaty oraz prace ekspertów i członków Komitetu Sterującego zawiera przygotowane przez nich zbiory slajdów wraz ze zwięzłymi komentarzami. Zgodnie z założeniami i planem dalszych prac w ramach projektu monografia ta stanowić będzie punkt wyjścia do opracowania w drugim etapie zaawansowanej i wyczerpującej książki pt. "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".