Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-920536-8-0
Objętość: 64
Oprawa: miękka

Raport został opracowany przez zespół ekspertów, w skład którego weszli: prof. Janusz Barta, prof. Jan Błeszyński, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Roman Hauser, prof. Ryszard Markiewicz, prof. Aurelia Nowicka, prof. Ryszard Skubisz. Pracom Zespołu przewodniczył Prezes FRP.

W raporcie przedstawiono analizę zagadnienia w aspektach:

  • autorskoprawnych problemów prac magisterskich i doktorskich

  • podstawy prawnych i możliwości przeciwdziałania przywłaszczaniu sobie autorstwa cudzej twórczości w pracach dyplomowych i doktorskich

  • odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  • odpowiedzialności pracowniczej i administracyjnoprawnej

  • odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

W końcowej części Raportu zaprezentowano wnioski, jak również przedstawiono pro-pozycje niewielkich zmian przepisów prawnych w celu zwiększenia efektywności zwalczania zjawisk naruszania praw autorskich oraz handlu pracami dyplomowymi.

Uzupełnieniem Raportu są dodatki, w których zawarto: wyciąg z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w wersji przyjętej przez Sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży, uchwałę Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zwalczania niewłaściwych zachowań w środowisku akademickim, propozycje Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 30 kwietnia 2004 r. w związku z uchwałą z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zwalczania niewłaściwych zachowań w środowisku akademickim, charakterystykę elektronicznego systemu PLAGIAT.PL oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 grudnia 1999 r. (I SA 841/99) z glosą krytyczną P. Kucharskiego