Regulacje Prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ISBN: 83-923156-2-6
Objętość: 198
Oprawa: miękka

Instytut Społeczeństwa Wiedzy, wspierany przez Fundację Rektorów Polskich, przy udziale Krajowej Izby Gospodarczej i wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczął w lipcu 2005 r. realizację projektu pn. „Kodeks Partnerstwa Nauki i Gospodarki”, który będzie osadzony w polskich realiach prawnych i kulturowych. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie I-go etapu prac prowadzonych w ramach tego projektu, który w całości stanowi próbę wskazania możliwych rozwiązań mogących, po ich wdrożeniu, owocować większym przepływem nowoczesnych technologii z uczelni i innych jednostek sfery B+R do gospodarki.

Temu celowi mogłoby służyć m.in.:
- ustanowienie i wdrożenie wewnętrznych uczelnianych procedur udostępniania na zewnątrz własności intelektualnej, w tym głównie w procesie wspierania spółek typu spin-off - profesorskich, studenckich lub absolwenckich,
- inspirowanie powstawania małych, innowacyjnych przedsiębiorstw akademickich,
- stworzenie ram formalno-prawnych dla współpracy przedsiębiorstw z instytucjami akademickimi i naukowymi w regionie,
- inicjowanie i wspieraniu współpracy między środowiskiem akademickim a biznesowym, w tym z sektora finansowego,
- promowanie i usprawnianie transferu technologii z sektora naukowo-badawczego do gospodarki.