Niektóre zapowiedzi zmian legislacyjnych ogłoszone przez MNiSW w dokumencie pt. "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw", z dnia 15 marcu 2013 r., wywołały protesty przedstawicieli środowisk akademickich. Dotyczy to m.in. propozycji dotyczących studentów, które nie są satysfakcjonujące dla PSRP. Krytycznie oceniono m. in. dwie zmiany które zostały przedstawione w Projekcie Założeń w brzmieniu:

  • (...) Proponuje się zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi dla Komitetu Polityki Naukowej wprowadzić zasadę rotacyjnego przewodniczenia pracom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z opinią Komitetu Polityki Naukowej zasada ta może być upowszechniana jako dobra praktyka także wobec innych ciał kolegialnych o podobnym charakterze. Zakłada się, że pełnienie funkcji przewodniczącego będzie powierzane na okres 6 miesięcy osobie wybranej przez członków Rady. (...)
  • (...) W związku z propozycją nadania osobowości prawnej KRASP o nadanie osobowości prawnej wystąpiły także KRZaSP i KRePSZ. Biorąc pod uwagę opinię KSN NSZZ "Solidarność" oraz Rządowego Centrum Legislacji dotyczącą braku wystarczającego uzasadnienia tego rozwiązania, odstąpiono od nadania osobowości prawnej KRASP. (...)

Zapowiedzi te spotkały się ze zdecydowanym protestem i sprzeciwem ze strony reprezentatywnych podmiotów, działających w systemie szkolnictwa wyższego, w tym KRASP i KRZaSP.

Wspólny Protest Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej >>>

Wspólny Sprzeciw Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) wobec odrzucenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom >>>