Autorzy: Ірина Дегтярьова, Єжи Возніцький (Наукова редакція)
Instytucje sprawcze: Варшавська Політехніка
ISBN: 978-83-8156-312-3
Objętość: 339

"Польсько-український проєкт, про який ідеться у цій монографії, реалізується Варшавською Політехнікою за рахунок та на підставі угоди з Міністерством освіти і науки Польщі з 2018 року у рамках т.зв. І циклу партнерстві, з польського боку – з Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі KRASP та Фундацією польських ректорів FRP, а з українського – із Спілкою ректорів України. Особливо цінними слід вважати різноманітні заходи та їх результати, які здійснено у рамках Проєкту, включаючи дослідження ключових проблем вищої освіти, проведені за участю 50 університетів обох країн. Вони стали основою для т. зв Спільних резолюцій. Ці документи містять рекомендації, адресовані розробникам та реалізаторам державної політики, підготовлені на основі оригінальної дослідницької методології у галузі суспільних наук (...)" (Проф. Ян Шмідт Президент KRASP в каденції 2016–2020 рр.)

Autorzy: Iryna Degtyarova, Jerzy Woźnicki (red. nauk)
Instytucje sprawcze: Politechnika Warszawska
ISBN: 978-83-8156-311-6
Objętość: 339
Oprawa: miękka

"Referowany w niniejszej monografii Projekt Polsko-Ukraiński zlecony do realizacji Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Polsce, realizowany jest od 2018 roku w ramach tzw. I Cyklu w partnerstwie, ze strony polskiej – z Konferencją Rektorów Akademickich Szkól Polskich i Fundacją Rektorów Polskich, a ze strony ukraińskiej – ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Za szczególnie cenne należy uznać zróżnicowane działania i ich efekty, podejmowane w ramach Projektu, a w tym badania dotyczące kluczowych problemów szkolnictwa wyższego przeprowadzone z udziałem 50 uczelni z obu krajów. Stały się one podstawą uchwalonych przez rektorów tzw. Stanowisk Wspólnych. Dokumenty te zawierają rekomendacje adresowane do kreatorów i realizatorów polityki publicznej, opracowane z wykorzystaniem oryginalnych rozwiązań metodologicznych na gruncie nauk społecznych (...)" (Prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP w latach 2016-2020)

Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-8156-296-6
Objętość: 125
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja jest piątym tomem wydanym w ramach realizacji od 2013 r. projektu „Poziom piąty Krajowych Ram Kwalifikacji” przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Najnowszy tom zawiera anglojęzyczny artykuł Hansa Daale Generalnego Dyrektora LEIDO i Prezydenta CHAIN5 pt. "Vocational Education and Training at higher levels of the EQF Actions needed after 20 years of just talking". W publikacji zawarto syntetyczne podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie w latach 2013-2021, a w tym wyniki badań ankietowych dotyczących wdrażania kształcenia na 5. poziomie. Kluczową część piątego tomu stanowią propozycję konkretnych zmian ustawowych koniecznych do właściwego wprowadzenia kształcenia na poziomie 5.PRK do systemu szkolnictwa wyższego wraz z komentarzem prawnym. 

Czy ta publikacja zakończy prace FRP-Pearson nad wprowadzeniem 5. poziomu do systemu szkolnictwa w Polsce? Raczej nie. Świadczą o tym nowe wydarzenia i problemy, które należy dobrze rozpoznać i znaleźć dla nich właściwe rozwiązania.

Autorzy: J. Woźnicki (red.) T. Jędrzejewski, M. Hulicka, I. Degtyarova
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-231-4520-2
Objętość: 200
Oprawa: miękka

Książka ta stanowi pierwsze wydawnictwo monograficzne poświęcone funkcjonowaniu rad uczelni. Autorzy odnoszą się do aktualnie obowiązujących ram prawnych dotyczących systemu zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce. Analizowane są także przepisy dotyczące rady uczelni jako nowego organu w uczelniach publicznych, z uwzględnieniem dookreślenia koncepcji działania rady w treści statutów uczelni. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni przedstawiono m.in. przykładowe opcje i modele praktycznego wdrażania przepisów prawa na poziomie instytucjonalnym dotyczących rady uczelni

Intencją autorów jest, aby stała się ona pomocą ale i źródłem inspiracji dla członków rad uczelni w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań systemowych i proceduralnych.

Autorzy: Marcin Dokowicz, Katarzyna Trawińska-Konador
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Pearson Central Europe
Objętość: 33

Autorzy: J. Woźnicki (red.) I. Degtyarova, M. Dokowicz, M. Hulicka, T. Jędrzejewski, A. Mrozowska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-231-4394-9
Objętość: 260
Oprawa: miękka

Główny cel książki określa jej tytuł – Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Autorzy podjęli się wskazania obszarów regulacji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, działającego w przestrzeni prawnej po wejściu w życie tzw. ustawy 2.0, czyli ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce. Zazwyczaj na obszary te składają się przepisy zawarte w różnych, ale powiązanych ze sobą artykułach. Ich zbiorcza analiza, a więc analiza jednoczesna zbiorów przepisów, umożliwiła odnalezienie i wskazanie kierunków regulacji w odniesieniu do danego obszaru, a po jego identyfikacji autorzy poszukują dla niego uzasadnienia, którego wskazanie jest głównym celem książki. W pracach o tym charakterze autorzy monografii odwołują się do swych doświadczeń, wcześniejszych i aktualnych prac analitycznych, projektowych i  redakcyjnych w  zespołach wykonujących zadania związane z „ustawą 2.0” na etapie jej projektowania oraz do łączącej się z tym tzw. obserwacji uczestniczącej.

Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-8156-024-5
Objętość: 373
Oprawa: miękka

W dniach 28-29 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich i Politechniką Warszawską. 

Kompozycja niniejszej książki nawiązuje do programu Konferencji, którego struktura, w części obejmującej referaty naukowe, została oparta na założeniu o potrzebie objęcia analizą najważniejszych obszarów działania organów państwa na szczeblu systemowym oraz samych uczelni na poziomie instytucjonalnym.

Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-911-8
Objętość: 225
Oprawa: miękka

Rewolucja technologiczna oraz towarzyszące jej zmiany rozumienia i znaczenia pracy ludzkiej, głębokie zmiany społeczne, których doświadczamy powodują, że przed społeczeństwami staje wyzwanie zmierzenia się z nieprzewidywalną przyszłością. Szczególne zobowiązania mają w tych sprawach uczelnie, których głównym zadaniem staje się rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw, co pozwoli zrozumieć zmiany zachodzące w świecie, sprostać im i podjąć starania ich wykorzystania w interesie publicznym i osobistym osób uczących się. Na znaczeniu traci przygotowanie słuchaczy do aktualnych potrzeb otoczenia lub bieżących wymagań konkretnych zawodów. Zyskują na ważności kompetencje uniwersalne, przenoszalne, możliwe do wykorzystania w różnych warunkach i pozwalające sprostać permanentnej zmianie, co będzie towarzyszyć zawodowej przyszłości naszych studentów.

Te trudne zagadnienia stały się kanwą kolejnego projektu badawczego pod nazwą „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, którego realizację podjęła Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swym strategiczny partnerem, firmą Pearson Central Europe.

Niniejsza monografia zawiera zbiór refleksji nad temat nowego rozumienia terminu „jakość kształcenia”, kryteriów jej oceny – od tradycyjnej akredytacji do jakościowych prób oceny kompetencji absolwentów, a także wybrane opisy dobrych praktyk – przykładów „edukacji dla przyszłości”.

„Poziom 5 – brakujące ogniwo?” Podsumowanie
Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-631-5
Objętość: 165
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem badań prowadzonych od 2013 r. w ramach projektu „Poziom piąty Krajowych Ram Kwalifikacji” przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe. Celem tomu IV była aktualizacja informacji zgromadzonych we wcześniejszych publikacjach oraz dodanie nowych interpretacji, wynikających ze zmieniającej się sytuacji w polskich i europejskim szkolnictwie wyższym. W publikacji przedstawiono zagadnienia 5 poziomu w PRK i jego stanu formalnego, omówiono uzasadnienie społeczne dla kształcenia na 5 poziomie w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego, ukazano doświadczenia międzynarodowe, poruszono zagadnienia programów 5 poziomu w odniesieniu do rynku pracy i studentów. 

Poziom 5 – brakujące ogniwo? Aspekty Praktyczne
Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-619-3
Objętość: 187
Oprawa: miękka

Tom trzeci publikacji przygotowanej w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”, realizowanego od 2013 r. przez Fundację Rektorów Polskich i Firmę Pearson Central Europe. Publikacja zawiera podsumowanie I i II etapu projektu odpowiadających na pytania o możliwość i potrzebę wprowadzenia programów 5 poziomu do oferty polskich szkół wyższych. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia dotyczące rekrutacji kandydatów na studia na 5 poziomie, problematykę poziomu 5 jako pomostu pomiędzy poziomami 4 i 6, możliwość włączania w programy standardów kwalifikacji i szkoleń zawodowych, wykorzystanie efektów kształcenia zdobytych poza edukacją formalną, a także zagadnienia zapewniania jakości kształcenia na 5 poziomie PRK.

W publikacji dokonano skrótów i syntezy wyników przeprowadzonych analiz – pełne opracowania przygotowane przez zespoły eksperckie dostępne są w wersji pdf >>>