W dniu 23 maja 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Konferencja pt. "Szkolnictwo wyższe w okresie przemian' 2018”, zorganizowana przez firmę Plagiat.pl we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich przy wsparciu następujących instytucji patronujących: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Urzędu Patentowego RP, Rzeczpospolitej, Forum Akademickiego i innych organizacji.

W dniach 13 i 14 listopada w Warszawie odbyła się Konferencja LUMEN 2017 połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym. Głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem objęła Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.

W dniu 14 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie delegacji Związku Rektorów Ukrainy z przedstawicielami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji Rektorów Polskich. W spotkaniu wzięli udział także m.in. Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce oraz dr Natalia Łukova-Czujko, radca ministra edukacji i nauki Ukrainy. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie umowy trójstronnej o partnerstwie i współpracy między KRASP i FRP ze strony polskiej, i Związkiem Rektorów ze strony ukraińskiej, w obecności Sekretarza Stanu, Ministra A. Bobko. 

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy mające tym razem charakter Jubileuszowy w związku z XV-leciem działalności FRP-ISW , odbyło się w dniu 8 września 2017 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława  Gowina. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W dniu 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana na kadencje 2016-20 Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego. Zadania, skład, zasady i tryb działania Komisji zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 18 listopada 2016 r. Komisja rozpoczęła swoją działaność w styczniu 2017 r. 

W dniu 14 marca 2017r. w Hotelu „Novotel Warszawa Centrum” odbyła się Ogólnopolska Konferencji pn. Poziom 5 –brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy. Głównym celem Konferencji było przedstawienie środowisku akademickiemu, przedstawicielom otoczenia społecznego szkół wyższych oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom, wyników badań i debat dotyczących 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, jako potencjalnego obszaru kształcenia istotnego także dla szkolnictwa wyższego.

Cykliczna konferencja naukowa pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki" prowadzona będzie w roku akademickim 2016/2017 i następnych latach przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno - Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Konferencja prowadzona jestin memoriam prof. Janiny Jóźwiak.

Powołana została Rada Programowa konferencji, której Przewodniczącym został Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki.