Politechnika WarszawskaInstytucją patronującą Fundacji Rektorów Polskich i Instytutowi Społeczeństwa Wiedzy jest Politechnika Warszawska, w której murach Fundacja i Instytut zostały powołane. Senat PW w swej uchwale z dnia 21 czerwca 2001 r. stwierdza m.in.:

"W związku z ustanowieniem w dniu 7 czerwca 2001 r. w murach Politechniki Warszawskiej przez grono kilkudziesięciu rektorów Fundacji Rektorów Polskich z tymczasową siedzibą w PW, Senat - po zapoznaniu się z misją i Statutem Fundacji - wita tę inicjatywę, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury narodowej. Wybór miejsca i terminu zwołania zgromadzenia założycielskiego fundatorów, wpisując się w obchody Roku Jubileuszowego 175-lecia tradycji naszej Uczelni, nawiązuje do jej historycznej tożsamości, jako instytucji akademickiej obecnej w życiu publicznym. Biorąc to pod uwagę, Senat postanawia, że - podobnie jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych instytucji i organizacji - Politechnika Warszawska zapewni Fundacji Rektorów Polskich, jako instytucji powołanej do działania dla dobra publicznego w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, odpowiednie warunki do działania, w tym stałą siedzibę na terenie Uczelni"(...).

W konsekwencji tej uchwały, Politechnika Warszawska m.in. nieodpłatnie udostępniła Fundacji początkowo lokal tymczasowy, a następnie - w maju 2003 r. - odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenia wraz z podstawową infrastrukturą techniczną, przeznaczone na stałą siedzibę Fundacji w Domu Gościnnym PW. Działania Politechniki Warszawskiej zostały z wdzięcznością i uznaniem przyjęte w środowisku akademickim, co znalazło odzwierciedlenie w dokumentach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W uchwale z dnia 14 września 2002 r. rektorzy - członkowie Prezydium KRASP, witając z zadowoleniem podjęcie działalności przez Fundację, składają podziękowanie Politechnice Warszawskiej za zapewnienie Fundacji odpowiednich warunków do działania. Związki Fundacji z Politechniką wynikają również z "Porozumienia o wspólnej organizacji imprez edukacyjnych" zawartego w dniu 11 stycznia 2002 r. pomiędzy Politechniką Warszawską i Wydawnictwem Edukacyjnym PERSPEKTYWY PRESS.

www.pw.edu.pl

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, utworzonym przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, 10 szkół ma status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) ma status konferencji stowarzyszonej.

www.krasp.org.pl

 

Pearson


pearsonlogo horizontal blk rgb

Pearson jest największą na świecie międzynarodową grupą edukacyjną dostarczającą instytucjom, nauczycielom i wszystkim uczącym się kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Świadczy usługi w zakresie kształcenia oraz oceniania w ponad 100 krajach, aktywnie wspiera transformację systemów edukacji na całym świecie, m.in. biorąc czynny udział w opracowywaniu metodologii badań PISA. Polski oddział - Pearson Central Europe Sp. z o.o. - stanowi centrum zarządzania na Europę Centralną i Wschodnią oraz Skandynawię (łącznie 37 krajów regionu). Pearson Polska wspiera doskonalenie nauczania języków obcych w ramach reform systemu oświaty w Polsce.

www.pearson.pl

 

PCG AcademiaPCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy konsultingowej Public Consulting Group. Misją firmy jest dostarczanie efektywnych rozwiązań doradczych i technologicznych wspomagających uczelnie w doskonaleniu zarządzania poprzez podejmowanie decyzji z wykorzystaniem rzetelnych danych i narzędzi analitycznych. PCG Academia i Fundacja Rektorów Polskich współpracują od styczna 2016 r. realizując projekt LUMEN (konkurs – konferencja – portal internetowy) oraz projekt Analityka edukacyjna w szkołach wyższych, w którym w 2016 roku przebadano potencjał edukacyjny i losy akademickie blisko 200 tys. studentów.

www.pcgacademia.pl

 

Plagiat.pl

plagiat logo podstawowy cmyk

Misją Plagiat.pl jest dostarczenie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, służących poprawie jakości kształcenia i ochronie własności intelektualnej. Plagiat.pl specjalizuje się w dostarczeniu rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, służących poprawie jakości kształcenia i ochronie własności intelektualnej. Plagiat.pl od 13 lat dostarcza Internetowy System Antyplagiatowy do większości polskich uczelni wyższych. Współpracuje także z wydawcami prasy, wydawcami publikacji specjalistycznych (Wolters Kluwer, Nowa Era, Macmillan Polska) oraz instytucjami publicznymi i instytucjami zajmującymi się jakością kształcenia w Polsce.

www.plagiat.pl

 

 

Wydawnictwa Szkolne i PedagogiczneWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, czyli WSiP, to firma działająca od ponad 70 lat na rynku podręczników szklonych i innych materiałów edukacyjnych. Do niedawna WSiP kojarzył się właściwie wyłącznie z materiałami szkolnymi. Ma przecież w swojej ofercie bogaty wybór publikacji dydaktycznych dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym także szkół zawodowych. A oprócz podręczników wydaje materiały ćwiczeniowe, zbiory zadań, atlasy i inne materiały do pracy w szkole i w domu, dla nauczycieli i uczniów. Warto jednak podkreślić, że w ciągu ostatnich kliku lat w firmie zaszły istotne zmiany, które pozwalają mówić o dzisiejszym WSiP-ie jako o grupie edukacyjno-wydawniczej: podręczniki to nadal ważny obszar naszej działalności, ale już nie jedyny. O nowym WSiP-ie świadczyć może zaangażowanie w projekty cyfrowe: sukcesywnie powiększa swoją ofertę materiałów edukacyjnych przygotowywanych do wykorzystania online. Dobrze znana jest już platforma wsipnet.pl z olbrzymimi zasobami e-podręczników i e-ćwiczeń. Nauczyciele pracują także z platformami klasówki.pl oraz ucze.pl, na których zgromadzono materiały dydaktyczne, liczne zadania i testy przydatne w codziennej pracy z uczniami. W formie papierowej i elektronicznej WSiP wydał cykle repetytoriów przygotowujących do wszystkich egzaminów szkolnych. Kolejne oblicze nowego WSiP-u to ORKE – Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, czyli ośrodek doskonalenia nauczycieli, który w lutym 2017 roku otrzymał certyfikat Mazowieckiego Kuratora Oświaty. ORKE proponuje bogaty katalog kursów i szkoleń dla pracowników oświaty, a w ciągu niespełna roku uzyskało znakomite oceny swoich szkoleń, zatrudniło ponad 300 trenerów i przeszkoliło ponad 40 tys. nauczycieli. Pomoc i profesjonalizm ORKE są doceniane także przez nauczycieli szkół zawodowych, dla których ośrodek organizuje e-konferencje na temat wykorzystania funduszy europejskich w obszarze edukacji zawodowej. WSiP w ciągu ostatnich 5 lat istotnie wzmocnił swoją pozycję wydawcy publikacji zawodowych dzięki rozwojowi własnej oferty oraz akwizycji portfolio Wydawnictwa REA. WSiP wzmacnia także swoją pozycję lidera segmentu zawodowego przez nową inicjatywę – CertUp, czyli realizowanie idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning). I wreszcie szkoły języków obcych… W 2016 roku WSiP kupił ogólnopolską sieć szkół językowych Profi-Lingua. W ciągu roku szkoły Profi-Lingua nie tylko z sukcesem kontynuowały nauczanie języków obcych, lecz także uruchomiły kursy maturalne z języka angielskiego i matematyki. Rok później do grupy edukacyjno-wydawniczej WSiP dołączył Empik-School, druga, doskonale znana sieć szkół językowych. Potencjał, jakim dziś dysponuje nie ma sobie równych. Od jesieni 2017 roku szkoły Profi-Lingua i Empik School mają prawo – na wyłączność – do realizowania w Polsce kursów językowych dla dzieci Disney English. To kolejny dowód, że grupa edukacyjno-wydawnicza WSiP nieustająco i konsekwentnie się rozwija.

www.wsip.pl

 

 

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół PolskichKonferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) jest, obok Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jedną z dwóch konferencji rektorów przewidzianych przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Zrzesza rektorów uczelni niepublicznych i publicznych prowadzących kształcenie na poziomie zawodowym (I oraz II stopnia).

Do głównych zadań KRZaSP należy: podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

www.krzasp.pl