Politechnika WarszawskaInstytucją patronującą Fundacji Rektorów Polskich i Instytutowi Społeczeństwa Wiedzy jest Politechnika Warszawska, w której murach Fundacja i Instytut zostały powołane. Senat PW w swej uchwale z dnia 21 czerwca 2001 r. stwierdza m.in.:

"W związku z ustanowieniem w dniu 7 czerwca 2001 r. w murach Politechniki Warszawskiej przez grono kilkudziesięciu rektorów Fundacji Rektorów Polskich z tymczasową siedzibą w PW, Senat - po zapoznaniu się z misją i Statutem Fundacji - wita tę inicjatywę, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury narodowej. Wybór miejsca i terminu zwołania zgromadzenia założycielskiego fundatorów, wpisując się w obchody Roku Jubileuszowego 175-lecia tradycji naszej Uczelni, nawiązuje do jej historycznej tożsamości, jako instytucji akademickiej obecnej w życiu publicznym. Biorąc to pod uwagę, Senat postanawia, że - podobnie jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych instytucji i organizacji - Politechnika Warszawska zapewni Fundacji Rektorów Polskich, jako instytucji powołanej do działania dla dobra publicznego w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, odpowiednie warunki do działania, w tym stałą siedzibę na terenie Uczelni"(...).

W konsekwencji tej uchwały, Politechnika Warszawska m.in. nieodpłatnie udostępniła Fundacji początkowo lokal tymczasowy, a następnie - w maju 2003 r. - odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenia wraz z podstawową infrastrukturą techniczną, przeznaczone na stałą siedzibę Fundacji w Domu Gościnnym PW. Działania Politechniki Warszawskiej zostały z wdzięcznością i uznaniem przyjęte w środowisku akademickim, co znalazło odzwierciedlenie w dokumentach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W uchwale z dnia 14 września 2002 r. rektorzy - członkowie Prezydium KRASP, witając z zadowoleniem podjęcie działalności przez Fundację, składają podziękowanie Politechnice Warszawskiej za zapewnienie Fundacji odpowiednich warunków do działania. Związki Fundacji z Politechniką wynikają również z "Porozumienia o wspólnej organizacji imprez edukacyjnych" zawartego w dniu 11 stycznia 2002 r. pomiędzy Politechniką Warszawską i Wydawnictwem Edukacyjnym PERSPEKTYWY PRESS.

www.pw.edu.pl

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, utworzonym przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, 10 szkół ma status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) ma status konferencji stowarzyszonej.

www.krasp.org.pl

 

Pearson


pearsonlogo horizontal blk rgb

Pearson jest największą na świecie międzynarodową grupą edukacyjną dostarczającą instytucjom, nauczycielom i wszystkim uczącym się kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Świadczy usługi w zakresie kształcenia oraz oceniania w ponad 100 krajach, aktywnie wspiera transformację systemów edukacji na całym świecie, m.in. biorąc czynny udział w opracowywaniu metodologii badań PISA. Polski oddział - Pearson Central Europe Sp. z o.o. - stanowi centrum zarządzania na Europę Centralną i Wschodnią oraz Skandynawię (łącznie 37 krajów regionu). Pearson Polska wspiera doskonalenie nauczania języków obcych w ramach reform systemu oświaty w Polsce.

www.pearson.pl

 

PCG AcademiaPCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy konsultingowej Public Consulting Group. Misją firmy jest dostarczanie efektywnych rozwiązań doradczych i technologicznych wspomagających uczelnie w doskonaleniu zarządzania poprzez podejmowanie decyzji z wykorzystaniem rzetelnych danych i narzędzi analitycznych. PCG Academia i Fundacja Rektorów Polskich współpracują od styczna 2016 r. realizując projekt LUMEN (konkurs – konferencja – portal internetowy) oraz projekt Analityka edukacyjna w szkołach wyższych, w którym w 2016 roku przebadano potencjał edukacyjny i losy akademickie blisko 200 tys. studentów.

www.pcgacademia.pl

 

Plagiat.pl

plagiat logo podstawowy cmyk

Misją Plagiat.pl jest dostarczenie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, służących poprawie jakości kształcenia i ochronie własności intelektualnej. Plagiat.pl specjalizuje się w dostarczeniu rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, służących poprawie jakości kształcenia i ochronie własności intelektualnej. Plagiat.pl od 13 lat dostarcza Internetowy System Antyplagiatowy do większości polskich uczelni wyższych. Współpracuje także z wydawcami prasy, wydawcami publikacji specjalistycznych (Wolters Kluwer, Nowa Era, Macmillan Polska) oraz instytucjami publicznymi i instytucjami zajmującymi się jakością kształcenia w Polsce.

www.plagiat.pl

 

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół PolskichKonferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) jest, obok Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jedną z dwóch konferencji rektorów przewidzianych przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Zrzesza rektorów uczelni niepublicznych i publicznych prowadzących kształcenie na poziomie zawodowym (I oraz II stopnia).

Do głównych zadań KRZaSP należy: podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

www.krzasp.pl