W dniu 13 września 2017 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego RGNiSW Prof. Jerzego Woźnickiego i Przewodniczącego KRASP Prof. Jana Szmidta z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Rektora Jana Szmidta zostało poświęcone sprawom prac nad projektem Ustawy 2.0 po posiedzeniach Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie w dniach 19-20 września br.

Notatka ze spotkania Przewodniczących: Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem w sprawie prac nad projektem Ustawy 2.0

 1. W dniu 13 września 2017 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego RGNiSW Prof. Jerzego Woźnickiego i Przewodniczącego KRASP Prof. Jana Szmidta z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem
 2. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Rektora Jana Szmidta zostało poświęcone sprawom prac nad projektem Ustawy 2.0 po posiedzeniach Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie w dniach 19-20 września br.
 3. Składający wizytę prof. prof. J. Szmidt i J.Woźnicki przekazali Wicepremierowi J. Gowinowi propozycję agendy spotkania wraz z załącznikami, zawierającymi dokumenty wyrażające opinie i propozycje w sprawie projektu Ustawy 2.0 na podstawie przekazanego przez MNiSW opracowania pt. „Zestawienie najważniejszych rozstrzygnięć w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 4. Wnioski zawarte w załączonym opracowaniu pt. „Propozycje w sprawie konsultacji pomiędzy przedstawicielami MNiSW oraz KRASP i RGNiSW w odniesieniu do projektu Ustawy 2.0” zostały zaakceptowane przez Wicepremiera J. Gowina
 5. W dyskusji prof. prof. J. Woźnicki i J. Szmidt zwrócili uwagę na kluczowe znaczenie regulacji dotyczących ustroju i zarządzania w szkolnictwie wyższym, a w tym zwłaszcza organów uczelni.
 6. W odpowiedzi na pytanie, które rozwiązania wymagają zmiany i budzą największe zaniepokojenie w środowisku, profesorowie J. Woźnicki i J. Szmidt wskazali następujące kwestie:
  • rektor powinien ex officio przewodniczyć Senatowi
  • wyboru rektora powinno dokonywać kolegium elektorów, a gdyby miał czynić to Senat to w wypełnianiu tej funkcji powinien mu przewodniczyć najstarszym wiekiem senator, a kandydaci na rektora nie uczestniczyliby w tych działaniach.
  • Statut Uczelni powinien być określony we współdziałaniu Rady Uczelni i Senatu: uzgodniono, że propozycje szczegółowe zmienionych zapisów do projektu Ustawy 2.0 przedstawi w październiku br. KRASP w porozumieniu z członkami RGNiSW
  • Ustawa musi zawierać delegację do Statutu, tak aby można było w tym dokumencie określić uczelniane wymagania i ograniczenia biernego prawa wyborczego do Rady Uczelni ze względów merytorycznych (a nie ograniczeń wiekowych) oraz w intencji ochrony Rady Uczelni przed jej upolitycznieniem
 7. W dalszej części profesorowie J. Szmidt i J. Woźnicki odnotowali brak regulacji o przekazywaniu KRASP i KRZaSP dotacji na wykonywane zadania określone w ustawie dla tych podmiotów. Podkreślili też brak regulacji zawartych w Art. 151 ust. 7 i 8 aktualnej ustawy, która stwarza rektorowi możliwość motywowania pracowników dodatkami przyznawanymi ze środków pozabudżetowych w uczelni. Wicepremier oczekuje wniosków w tym zakresie.
 8. Wicepremier J. Gowin zapowiedział gotowość uwzględnienia wspólnych propozycji RGNiSW i KRASP w zgłoszonych wstępnie sprawach dotyczących organów uczelni.
 9. Wicepremier J. Gowin zapowiedział inicjatywę ze strony MNiSW, po posiedzeniu Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP w dniu 10 października br., zorganizowania w Ministerstwie spotkania konsultacyjnego – uzgodnionego z przedstawicielami RGNiSW oraz KRASP.
 10. Prof. prof. Jan Szmidt i Jerzy Woźnicki zapowiedzieli kontynuowanie prac KSPSW KRASP, działającej z udziałem przedstawicieli Rady Głównej, z intencją doskonalenia pod względem redakcyjnym i legislacyjnym projektu Ustawy 2.0

Dodatek:
Materiały przekazane Wicepremierowi J. Gowinowi, zgodnie z treścią p. 3 Notatki

Tekst notatki w .pdf
Agenda spotkania
Stanowisko Prezydium KRASP
Stanowisko Prezydium RGNiSW
Stanowisko KOiL
Plan Konsultacji