Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 4 pt. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Część III. Opracowanie to stanowi kontynuację i uzupełnienie ogłoszonych w październiku br. Raportu nr 4: Część I. i listopadzie Raportu nr 4: Część II, a także Raport nr 5 pt. Wykaz działań wdrażających Ustawę 2.0 wraz z propozycjami zmian w Ustawie przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

W Raporcie nr 4 Część III znalazły się uwagi, komentarze i zaproponowane poprawki  do kolejnych fragmentów tekstu projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 r.

Raport niniejszy zawiera propozycje dotyczące następujących rozdziałów ogłoszonego przez MNiSW projektu Ustawy:

Dział II „Szkolnictwo wyższe”, Rozdział 5 „Pracownicy uczelni”

Dział V „Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja jakości działalności naukowej”,

Rozdział 1 „Ewaluacja jakości kształcenia”

Dział VI „Odpowiedzialność dyscyplinarna”

Dział IX „Systemy informatyczne szkolnictwa wyższego i nauki”

Dział XIII „Przepisy szczególne”.

Raport nr 5. zawiera Zestawienie tabelaryczne z wykazem działań wraz z harmonogramem, niezbędnych do wdrożenia Ustawy 2.0, a także wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

 

Raport nr 4 cz.III

 

Raport nr 5