W ramach III posiedzenia Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyzszym dr T. Skarbek przedstawil przegąd doświadczeń międzynardowych, prof. M. Muraszkiewicz omówil problematykę eksploracji danych, natomiast prof. B. Smólski scharakteryzowal problematykę benchmarkingu w nauce.

Regularne spotkania Komitetu w pierwszym etapie realizacji projektu sluzą wypracowaniu glównych ram dla Benchmarkingu w szkolnictwie wyższym. Z końcem roku na podstawie materialow wypracowanych w trakcie kolejnych spotkan (prezentacje i towarzyszące im dyskusje) wydana zostanie publikacja książkowa.