Prezydium KRASP na swym posiedzeniu w dniu 12 września br. przyjęło m. in.  "Uchwałę w sprawie konieczności przyśpieszenia prac nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce". W Uchwale tej czytamy m. in.:
(...) Prezydium KRASP proponuje, aby przygotowanie dokumentu powierzyć zespołowi działającemu w ramach Fundacji Rektorów Polskich. Szerokie konsultacje środowiskowe i społeczne projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce powinny objąć wszystkie zainteresowane instytucje i osoby związane z systemem szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także instytucje i osoby spoza środowiska akademickiego.


Dokument nr 1/V
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Uchwała Prezydium KRASP
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie konieczności przyśpieszenia prac nad
Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce


Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) - nawiązując do treści wcześniejszych dokumentów KRASP, a zwłaszcza uchwały z dn. 10 kwietnia 2003 r. w sprawie potrzeby opracowania dokumentu dotyczącego przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce oraz uchwały z dn. 18 stycznia 2008 r. w sprawie najważniejszych problemów szkolnictwa wyższego w Polsce - dostrzega pilną potrzebę opracowania Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i apeluje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznej realizacji tego przedsięwzięcia. Strategia, obejmująca okres co najmniej najbliższych 10 lat, powinna uwzględniać procesy zachodzące w europejskim i światowym szkolnictwie wyższym, a jednocześnie powinna być pomyślana jako element szerszej wizji rozwoju Kraju poprzez naukę i edukację.

Przyjęcie zasadniczych tez Strategii stanowiłoby podstawę do przygotowania i skutecznego wdrożenia głębokich zmian legislacyjnych, dostosowujących system szkolnictwa wyższego do przyszłych potrzeb społecznych.

Prezydium KRASP proponuje, aby przygotowanie dokumentu powierzyć zespołowi działającemu w ramach Fundacji Rektorów Polskich. Szerokie konsultacje środowiskowe i społeczne projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce powinny objąć wszystkie zainteresowane instytucje i osoby związane z systemem szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także instytucje i osoby spoza środowiska akademickiego.


Przewodnicząca KRASPprof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow