Przedstawione w niniejszym dokumencie zestawienie tabelaryczne stanowi podsumowanie wyników cyklu debat środowiskowych, zorganizowanych  w różnych uczelniach w trzynastu ośrodkach akademickich w okresie styczeń-maj 2010 r., poświęconych ocenie projektu środowiskowego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020, przygotowanego przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie Konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP.

Po zakończeniu cyklu tych spotkań, możemy podsumować te debaty, które okazały się być bardzo interesujące i produktywne. Powodem do zadowolenia dla autorów projektu środowiskowego jest jego ogólne poparcie i zaprezentowana przez uczestników debat  satysfakcja, że - wbrew różnym negatywnym stwierdzeniom a priori - byliśmy w stanie w krótkim czasie i wspólnie opracować projekt poważny, oryginalny i proponujący poważne zmiany, które -  choć będą wymagały od nas samych największego wysiłku - zyskały zrozumienie. Umieliśmy zaufać sobie i zjednoczyć się w działaniu na rzecz wspólnej sprawy. Debaty potwierdziły utrzymywanie się etosu i zaangażowania środowisk uczelnianych  w przedsięwzięcia, których zakres, skala i rozmach wykracza poza bieżące uwarunkowania działania szkół wyższych. Wyzwolenie się tej wewnętrznej energii środowiska stanowi ważny efekt ostatniego roku.

Opracowanie to stanowi wykonanie zobowiązania, wynikającego z przyjętych uchwał, które wzięła na siebie Fundacja Rektorów Polskich wobec członków Konsorcjum, przygotowania merytorycznego raportu relacjonującego powtarzające się uwagi, pytania i wątpliwości oraz wnioski zgłoszone w czasie debaty publicznej nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Zgodnie z naszą intencją tak przygotowana analiza zbiorcza została udostępniona w formie drukowanej członkom Konsorcjum, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkom Forum Ekspertów, powołanego przez p. Minister prof. B. Kudrycką.Tekst opracowania można pobrać tutaj…