W dniu 24 kwietnia 2014 r. w siedzibie  Fundacji  Rektorów   Polskich odbyła się IV  Konferencja Centrum Analiz i Dialogu FRP podsumowująca wyniki projektu pn. "Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe" zrealizowanego przez FRP-ISW wspólnie z partnerem strategicznym - Firmą Pearson Central Europe.  W Konferencji wzięli udział  przedstawiciele  MNiSW, MEN, MIiR, MPiPS, KRASP oraz innych zainteresowanych podmiotów i uczelni. 

Celem projektu było wstępne rozpoznanie zasadności i możliwości wprowadzenia do systemu polskiego szkolnictwa wyższego Piątego poziomu Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Wyniki tych badań zostały zaprezentowane w publikacji FRP-ISW pt.: "Poziom 5 - brakujące ogniwo?", pod red. Ewy Chmieleckiej i Katarzyny Trawińskiej-Konador. Wersja elektroniczna książki jest dostępna  na naszej witrynie w zakładce: Publikacje.