W dniu 13 października 2021 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyła się stacjonarna ogólnopolska Konferencja pt. „Poziom 5 – brakujące ogniwo? Propozycje zmian ustawowych” zorganizowana przez FRP wraz z partnerem strategicznym firmą Pearson Central Europe.

W Konferencji w trybie stacjonarnym wzięło udział 45 osób. Do grona wykładowców zaproszono następujące osoby: członka Prezydium KRASP, prof. Tomasza Szapiro, VP Pearson Central Europe pana Marka Jakimowicza, przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki pana Lecha Bogutę, członka KSPSW KRASP, dr Marcina Dokowicza, eksperta IBE mgr Katarzynę Trawińską-Konador a także Rektorów uczelni zawodowych prof. Jarosława Niedojadło i prof. Artura Zimny. Gościem specjalnym konferencji był Hans Daale - dyrektor generalny LEIDO Foundation, prezydent CHAIN5.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem uczestników przez prof. Jerzego Woźnickiego. W Sesji I nt. kształcenia na 5. poziomie w systemie szkolnictwa wyższego prof. Tomasz Szapiro w swoim wystąpieniu okolicznościowym podkreślał potrzebę wprowadzenia studiów krótkiego cyklu do systemu szkolnictwa wyższego. Następnie głos zabrał Hans Daale przedstawiając wykład pt. Level 5 Qualifications: Perfect Building Blocks for Flexible Education Systems. 

Do kwestii kształcenia na 5. poziomie w polskim z perspektywy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odniósł się przedstawiciel MEiN, Lech Boguta, który zachęcał do zapoznania się w kontekście kształcenia na 5. poziomie z dokumentem przygotowanym przez MEiN i przyjętym przez Radę Ministrów pn. „Zintegrowana strategia umiejętności do 2030. Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie”.

Głos zabrał również Marek Jakimowicz, VP Pearson Central Europe, który przybliżył m.in. międzynarodowe doświadczenia firmy Pearson we wspieraniu zdobywania kwalifikacji na 5. poziomie.

W Sesji II Konferencji lider projektu FRP-Pearson, dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH przedstawiła inicjatywy i badania realizowane w ramach projektu w latach 2013 – 2021. Następnie przedstawiciele uczelni zawodowych, Rektor PWSZ w Elblągu, prof. Jarosław Niedojadło, Rektor PWSZ w Koninie prof. Artur Zimny oraz Dyrektor Instytutu Technologii i Innowacji PWSZ w Legnicy dr Renata Gnitecka podzielili się swoimi doświadczeniami z wdrażania programów 5. poziomu na swoich uczelniach. W kolejnym wystąpieniu autorzy raportu FRP-Pearson pt. „Propozycje zmian w przepisach prawa dotyczących kształcenia na 5. poziomie PRK” dr Marcin Dokowicz, mgr Katarzyna Trawińska-Konador zreferowali główne założenia proponowanych zmian w ustawodawstwie.

Główne wnioski z dwóch dyskusji podczas Konferencji można przedstawić następująco: zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zaproponowane przez FRP-Pearson zostały ocenione pozytywnie; 5. poziom PRK powinien zostać włączony do systemu studiów, a osoby odbywające kształcenie nadające pełną kwalifikację 5. poziomu PRK powinny posiadać status studenta, z pełnymi studenckimi uprawnieniami; trafniejszymi określeniami zamiast „studia krótkiego cyklu” są „studia specjalistyczne”, a także wykształcenie „wyższe specjalistyczne”; kwestia nadawania kwalifikacji pełnej 5. poziomu zarówno w oświacie jak i w szkolnictwie wyższym powinna zostać rozstrzygnięta z uwzględnieniem różnić w jakości kształcenia. Zdaniem uczestników Konferencji kształcenie na 5. poziomie powinno być bezpłatne - finansowane z subwencji MEiN na studiach stacjonarnych prowadzonych w uczelniach publicznych.

Podczas Konferencji uczestnikom udostępniona została najnowsza publikacja „Poziom 5 – brakujące ogniwo? Propozycje zmian ustawowych” pod redakcją Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewskiej. Książka w wersji pdf dostępna również w zakładce publikacje >>>