W dniach 19-22 września 2021 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Folwark Łochów w Łochowie odbyła się kolejna, XXIV Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów i Głównych Księgowych. Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 41 uczelni, które delegowały do udziału 80 przedstawicieli.

W programie Szkoły znalazły się moduły tematyczne, obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych o tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego, w zakresie:

  • Problemy bezpieczeństwa uczelni: mienie, cyberprzestrzeń, regulacje
  • Uwarunkowania finansowe działania uczelni
  • Nowe rozwiązania dotyczące uczelni

oraz 2 debaty panelowe z udziałem uczestników i zaproszonych ekspertów.

Wśród wykładowców i panelistów znaleźli się m.in.: prof. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016, Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MEiN, Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP, Huber Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP, prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczacy KRASP, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Wiesław Banyś, Honorowy Przewodniczący KRASP w kadencji 2016-2020, , oraz przedstawiciele instytucji partnerskich FRP wspierających uczelnie: prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska, Monika Kulesza Czupryn Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe Wolters Kluwer.

Kolejna XXIV Szkoła FRP rozpoczęła się od Modułu I obejmującego wystąpienie prof. Jerzego Woźnickiego wprowadzające w problematykę Szkoły oraz przestawiające realizowane i planowane prace programowe FRP-KRASP w kadencji 2020-2021, a także wykład inauguracyjny poświęcony historycznym i aktualnym zagrożeniom pandemicznym wraz z wnioskami z dotychczasowych doświadczeń dla ludzkości.

Moduł II poświęcony problemom bezpieczeństwa uczelni obejmował, na tle uwarunkowań i możliwości zarządzania mieniem przez uczelnie, analizę możliwości wykorzystywania kompetencji Prokuratorii Generalnej RP w postepowaniu arbitrażowym z udziałem uczelni w tym zakresie. W kolejnej Sesji przedstawiono ogólne rozważania na temat uczelni w cyberprzestrzeni wraz z zestawieniem szans i zagrożeń jakie z tego wynikają, zwłaszcza wobec intensywnego rozwoju technologii oraz sytuacji pandemicznej. W ramach ostatniej Sesji tego Modułu omówiono wyniki prac Zespołu wspólnego środowiska akademickiego, nad zmianami w Ustawie z uwzględnieniem perspektywy krótko i długookresowej. Stwierdzono, iż priorytetem środowiska akademickiego, nie są radykalne zmiany ale wprowadzanie jedynie niezbędnych korekt wynikających z oczywistych błędów lub doświadczeń uczelni w sytuacji pandemicznej. Zapowiedziane zostało także monitorowanie wdrażania Ustawy oraz prowadzenie konsultacji i debaty nad kierunkami ewentualnych dalszych zmian.

W kolejnym Module III dotyczącym uwarunkowań finansowych działania uczelni znalazł się wykład na temat intencji i domniemanych skutków zmian w zasadach finansowania i gospodarki finansowej uczelni na tle rozwiązań i tendencji europejskich. Następnie przedstawiono prognozy i decyzje budżetowe MEiN 2021/22, które m.in. zakładają, że w związku z nową ewaluacją konieczne są zmiany algorytmu, a w tym modyfikacja wskaźników kosztochłonności – jako efekt konsultacji w 2022 r., ale z wejściem w życie od początku 2023 r. W kolejnej Sesji odbyła się debata panelowa pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego z udziałem zaproszonych gości i uczestników Szkoły nt. Oceny regulacji ustawowych dotyczących finansów uczelni na tle wyników Projektu Polsko- Ukraińskiego MEiN -PW , z uwzględnieniem opinii i postulatów uczelni. Moduł zakończyło spotkanie uczestników XXIV Szkoły FRP z Przewodniczącym KRASP, który poinformował o działaniach Konferencji Rektorów oraz wysłuchał uwag zgłoszonych przez uczestników Szkoły. Uznano, że powinien to być stały element programowy kolejnych Szkół.

Ostatni IV Moduł XXIV Szkoły FRP został w pierwszej części poświęcony nowym rozwiązaniom w uczelniach, podczas którego przedstawiono aktualne problemy zarządzania z uwzględnieniem podejmowanych przedsięwzięć w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych. Następnie, w kolejnej Sesji zaprezentowano wyniki badania ankietowego zrealizowanego wspólnie przez FRP i Wolters Kluwer nt. relacji szkolnictwo wyższe a technologie, w którym udział wzięła kadra administracyjna uczelni członkowskich KRASP i KRePUZ. Uczestnikom Szkoły udostępniono w wersji drukowanej raport z przeprowadzonych badań. Ostatni wykład dotyczył zamówień publicznych 2021/2022 i został wsparty publikacjami książkowymi udostępnionymi uczestnikom przez Prezesa UZP do wykorzystywania w uczelniach.

Ocena ogólna XXIV Szkoły FRP uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników anonimowo formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,6 (w skali 1-5).