W dniu 9 listopada br. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pn. Polsko-Ukraińskie Forum Rektorów, która podsumowała Cykl I realizacji Projektu „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, realizowanego przez Politechnikę Warszawską na zlecenie i przy finansowaniu w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt jest realizowany we współdziałaniu z partnerami polskimi - Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacją Rektorów Polskich oraz ukraińskimi - Związek Rektorów Uczelni Ukrainy, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy.

Forum zostało zorganizowane w formie hybrydowej, w obecności fizycznej rektorów, realizatorów Projektu oraz zaproszonych gości, w tym przedstawicieli Ambasady Ukrainy w RP, oraz online – rektorów, prorektorów uczelni polskich i ukraińskich oraz szerszej publiczności zainteresowanej akademicką współpracą polsko-ukraińska. Konferencja odbyła się w językach polskim i ukraińskim, w tłumaczeniu symultanicznym. Nagranie z Forum zostanie udostępnione na kanale WAiNS na Youtube.

Uczestników powitali:

  • JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Krzysztof Zaremba,
  • Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy Oleksii Shkuratov (w formie online)
  • prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Śląskiej
  • Petro Kulikov, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury
  • prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Lider Projektu

Prezentując założenia Forum, Lider Projektu prof. Jerzy Woźnicki podkreślił, że jednym z celów Konferencji jest przedstawienie szczegółowego, merytorycznego sprawozdania z realizacji Projektu, w tym zakresu i najważniejszych jego wyników, w postaci zbiorowej monografii naukowej w językach polskim i ukraińskim. Forum niejako podsumowuje realizację działań i kierunków określonych w Aneksie nr 1 do Umowy Trójstronnej KRASP-ZRUU-FRP z dnia 17.11.2017.

Szczegółowo chronologia współpracy polsko-ukraińskiej na poziomie Narodowych Konferencji i Fundacji Rektorów oraz etapy realizacji Projektu, wraz z jego głównymi działaniami i osiągnięciami, w tym wybrane uwagi ekspertów i rekomendacje rektorów zawarte w Stanowiskach Wspólnych uchwalanych w efekcie Debat Rektorów w ramach Projektu, zostały przedstawione w prezentacji Koordynator Programowej Projektu dr Iryny Degtyarovej.

Prof. Igor Tsependa przedstawił dwie inicjatywy polsko-ukraińskie, które także swoim znaczeniem dla relacji polsko-ukraińskich wykraczają poza tradycyjne formy współpracy bilateralnej. Dotyczy to Polsko-Ukraińskiego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej, które ma powstać w podkarpackiej miejscowości Mykulyczyn (Ukraina) pod koniec 2022 r., oraz Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego na szczycie Pop Iwan. Oba te projekty reprezentują potencjał dla rozwoju współpracy, także naukowej między Polską a Ukrainą.

W ramach PUFR prof. Jerzy Woźnicki, Lider Projektu przedstawił treść Aneksu nr 2 do Umowy Trójstronnej oraz planowane kierunki działań w ramach kolejnego Cyklu II Projektu, w tym szczegółowe propozycje działań na rok 2022. Dotyczy to przede wszystkim analizy form i trybu działań narodowych konferencji rektorów, w szczególności KRASP, w celu wsparcia transformacji organizacyjnej i usprawnienia działań Związku Rektorów Uczelni Ukrainy.

W dyskusji rektorzy zaproponowali także, by wspólne inicjatywy w przyszłości mogły dotyczyć współpracy rektorów różnych typów uczelni, w szczególności uczelni pedagogicznych, w zakresie kształcenia i rozwoju nauczycieli, także wybranych problemów systemie oświaty mających znaczenie dla szkolnictwa wyższego.

Centralnym punktem programu Forum było uroczyste podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy Trójstronnej przez jej Sygnatariuszy: przez Rektora A. Mężyka w imieniu KRASP, przez Rektora P. Kulikova w imieniu ZRUU oraz prof. J. Woźnickiego w imieniu FRP.

Publikacja: Raport końcowy realizacji Projektu MEIN–PW - wersja Polska

Publikacja: Raport końcowy realizacji Projektu MEIN–PW - wersja Ukraińska 

więcej informacji na stronie projektu: https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Projekty-naukowe/Projekt-MEiN-PW