W dniach 16-21 lutego 2009 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Pałacu w Wojanowie odbyła się V Szkoła Zarządzania Strategicznego  Fundacji Rektorów Polskich.

Szkoła została zorganizowana w ramach Programu Stałych Przedsięwzięć Fundacji Rektorów Polskich w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, realizowanego przez nas w ramach partnerstwa strategicznego FRP z KRASP.

Swój akces do udziału w Szkole zgłosiło 37 uczelni, które zapewniły sobie 50 miejsc dla swoich przedstawicieli. W poszczególnych sesjach Szkoły wzięło udział łącznie 70 uczestników, włączając w to gości, a także wykładowców oraz panelistów.  W programie Szkoły znalazło się łącznie 13 sesji wykładowych, 5 debat panelowych oraz debata końcowa.

Na szczególne podkreślenie zasługuje umieszczenie w Programie debaty delegacji rektorów reprezentujących KRASP z uczestnikami V Szkoły FRP na temat modelu kanclerstwa w uczelni akademickiej, a także debaty nad kierunkami strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r

 

Wśród gości  oraz wykładowców znaleźli się m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. W. Jurek, prof. K. Chałasińska-Macukow - Przewodnicząca KRASP, JM Rektor UW,  prof. Tadeusz Luty - Honorowy Przewodniczący KRASP,  a także rektorzy: prof. R. Kołacz (UP), Prof. A. Hamrol (PP), prof. T. Krzyżynski (PK), prof. P. Nowacki (PAM) a także prof. Tadeusz Szulc -  Sekretarz Stanu w MEN w latach 2003-05 opow. za szkolnictwo wyższe.

 

Ocena ogólna V Szkoły FRP dla kanclerzy, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,2 (w skali 1-5). Ankietowani kanclerze-uczestnicy Szkoły jednomyślnie opowiedzieli się za kontynuowaniem przedsięwzięć szkoleniowo-dyskusyjnych realizowanych przez FRP. Zgodnie z przedstawionymi przez nich wnioskami, Fundacja powinna  stać się centrum szkoleniowym szkolnictwa wyższego. Postanowiono również, że kierownik Szkoły w imieniu kanclerzy przedstawi Prezydium KRASP wniosek o ustanowienie przedstawicielstwa kanclerzy uczelni akademickich przy KRASP.

 W związku z tym kanclerze wyłonili ze swego grona grupę robocza w składzie: Jerzy Pieszczurykow (UW), Henryk Zioło (AGH), Marek Lepa (UKSW), Wojciech Wydrychiewicz (PŚ w Gliwicach), Małgorzata Kozłowska (WUM), Artur Wezgraj (PK), do konsultacji dalszych działań w tej sprawie.