Benchmarking w Szkolnictwie Wyższym

Etapy realizacji projektu:

  • Benchmarking w szkolnictwie wyższym - Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji 2012-2013.
  • Benchmarking w szkolnictwie wyższym - Kontrola zarządcza 2011.
  • Benchmarking w szkolnictwie wyższym - Uelastycznianie studiów , e-learning oraz wewnętrzne systemy zapewniania jakości 2010-2011.
  • Benchmarking w szkolnictwie wyższym 2007-2009.

Projekt został zapoczątkowany w 2007 r. Istotą i głównym jego celem jest zaprojektowanie i wdrożenie w naszym kraju, nieistniejącego dotąd w formie dostatecznie zaawansowanej i zintegrowanej, a coraz bardziej potrzebnego, systemu benchmarkingu w szkolnictwie wyższym.
System ten będzie obejmował monitorowanie polskich uczelni z punktu widzenia mierników ich pozycji ze względu na zróżnicowane kryteria, na podstawie i w zakresie wielu charakterystycznych parametrów jakościowych i efektywnościowych odnoszących się do aktualnego stanu tych instytucji, ich zadań i zasobów, strategii i pozycji konkurencyjnej, mierników dzieła, prognoz rozwojowych - w relacjach krajowych i na tle uczelni europejskich - analizowanych z uwzględnieniem przemian w otoczeniu szkół wyższych, a w tym zwłaszcza zmian dotyczących rynku pracy, polityki proinnowacyjnej, itp. Mając dostęp do takiego systemu właściwe organy i instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe będą dysponowały, w znacznie większym niż obecnie stopniu, niezbędną informacją zarządczą, a w ślad za tym będą mogły (będą z natury rzeczy do tego skłaniane), realistycznie dokonywać oceny sytuacji wewnątrz i na zewnątrz uczelni i na tej podstawie prognozować i stymulować zmiany w realizowanej polityce i swojej pozycji w konkurencji w kraju i zagranicą.
Stały dostęp do informacji oraz materiałów analitycznych i syntetycznych o takim charakterze - które dzisiaj nie są możliwe do uzyskania, albowiem wykraczają znacznie poza dostępne dane statystyczne GUS i MNiSW - stworzy przed polskimi uczelniami ogromne nowe możliwości podejmowania działań na rzecz poprawy jakości kształcenia absolwentów z punktu widzenia pracodawców oraz szerszej – na korzyść jakości dzieła szkolnictwa wyższego jako dźwigni rozwojowej kraju. System pozwoli także na obiektywne porównywanie pozycji uczelni ze względu na różne kryteria. Z tego punktu widzenia dostępem do systemu będą zainteresowani także pracodawcy. Projekt nawiązuje do podobnych przedsięwzięć europejskich. Przedmiotem szczególnego zainteresowania realizatorów jest inicjatywa pn: EUROPEAN BENCHMARKING PROGRAMME ON UNIVERSITY MANAGMENT.A self – improvement tool for universities focused on successful governance, leadership and strategic development.

Skład Komitetu Sterującego Projektu