Cykliczna konferencja naukowa pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki" prowadzona będzie w roku akademickim 2016/2017 i następnych latach przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno - Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Konferencja prowadzona jestin memoriam prof. Janiny Jóźwiak.

Powołana została Rada Programowa konferencji, której Przewodniczącym został Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki. 

Radę Programową tworzą:

prof. dr hab. Włodzimierz Anioł (UW), prof. dr hab. Piotr Błędowski (SGH), dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH (SGH), prof. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH), prof. dr hab. Marta Juchnowicz (SGH), prof. dr hab. Irena E. Kotowska (SGH), prof. dr hab. Wojciech Morawski (SGH), prof. dr hab. Maria Mendel (UG), prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk (SGH), dr hab. Joachim Osiński, prof. SGH (SGH), dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW (UW), mgr Horacy Dębowski (SGH, IBE), mgr Katarzyna Matuszczak (SGH, IBE).​

Cel konferencji:

U podstaw decyzji o uruchomieniu konferencji legło przekonanie, że na uczelniach zanika instytucja seminariów badawczych stwarzających okazję do wymiany poglądów i prezentacji najnowszych dokonań naukowych, a także integracji młodych i starszych członków wspólnoty akademickiej. W szczególności ułomnie zaspokajane są potrzeby najmłodszych pracowników nauki przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacje. 

Konferencja poświęconą będzie zagadnieniom, na których koncentrują się zainteresowania Instytutu Gospodarstwa Społecznego, tzn. na polityce publicznej i jej roli w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Zaproszenia do udziału w konferencji kierowane będą do wybitnych uczonych, powierzając im referaty w sesji pierwszej konferencji oraz do młodych adeptów nauki, doktorantów, proponując im prezentacje własnych dokonań i poddanie ich pod dyskusję w sesji drugiej. 

Planowana agenda spotkań konferencji na rok 2017:

  • 3 marca 2017 - edycja I - poświęcona polskiej polityce publicznej
  • 2 czerwca 2017 - edycja II - dyskusja o relacjach pomiędzy polityką (-ami) publiczną a rozwojem kapitału ludzkiego
  • 27 października 2017 - edycja III - polityka edukacyjna - szkolnictwo wyższe
  • 15 grudnia 2017 - edycja IV - tematyka do ustalenia (np. polityka migracyjna, ochrona zdrowia, inne)

Rejestracja uczestników konferencji odbywa się przez stronę internetową:

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/konferencje/Strony/konferencja_PolitykaPubliczna.aspx