W dniach 25-27 listopada 2010 r. w Jaworze odbyło się III wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Posiedzenie zorganizowała, przy wsparciu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Fundacja Rektorów Polskich zapewniająca obsługę KOiL.

Po zapoznaniu się ze stanem prac nad rządowymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi szkolnictwa wyższego, członkowie KOiL  wyrazili  satysfakcję z powodu uznania przez Forum Ekspertów MNiSW, projektu środowiskowego strategii 2010-20 popieranego przez KRASP, za projekt bazowy dla prac prowadzonych w Ministerstwie. Z zadowoleniem przyjęto pozytywną oceną dotychczasowego  przebiegu tych prac  dokonaną przez Przewodniczącego KOiL, który  - obok Przewodniczącej KRASP - jest członkiem Forum Ekspertów.

·         Przewodniczący  KOiL  przekazał uczestnikom posiedzenia informacje o aktualnie prowadzonych działaniach w sprawie nowelizacji ustaw przez:

o   KRASP (Komisja zapoznała się z  uchwałą  Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego)

o   RGSW (odtworzono na posiedzeniu prezentację Przewodniczącego Rady  Głównej nt. opinii środowiska o projekcie nowelizacji ustaw)

o   Sejmowej Komisji ENiM (uczestnicy obrad zostali zapoznani z wynikami posiedzenia Sejmowej Komisji w dniu 24  listopada 20120 r. przekazanym telefonicznie KOiL przez Przewodniczącą KRASP - projekt ustawy został skierowany do Podkomisji)

·         Na wniosek  zgłoszony przez niektóre  zainteresowane uczelnie członkowskie KRASP w związku z pracami nad nowelizacją ustawy PoSW, rozpatrzono zawartą w projekcie MNiSW zmianę art. 3 dotyczącą kryteriów i wymagań  używania w nazwie własnej uczelni słowa uniwersytet (bez przymiotnika). Po dyskusji, w pełni popierając przyjęte wcześniej stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP w tej sprawie,  KOiL wskazał na argumenty za odstąpieniem od zmiany zaproponowanej przez Ministerstwo w ust. 1 tego artykułu.

·         Po zapoznaniu się z przekazaną przez Przewodniczącą KRASP ekspertyzą prawną dotycząca zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzającego  w art. 129 ust. 1 jednoetatowość, członkowie Komisji po dyskusji poparli zaproponowanie przez Ministerstwo zmiany (przy  jednym głosie przeciwnym), bez względu na ocenę zagrożenia uznania takiej regulacji za niekonstytucyjną. Zwrócono uwagę na potrzebę zastosowania  vacatio legis  w tej sprawie przekraczającego okres 1 semestru.