W dniach 27 - 31 maja 2012 r. w  Centrum konferencyjnym hotelu "Krasicki" w Lidzbarku Warmińskim odbyła się XI Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla Kanclerzy i Kwestorów/ Dyrektorów Finansowych. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

Swój akces do udziału w Szkole zgłosiło  39 uczelni, które delegowały 72 swoich przedstawicieli. W programie Szkoły znalazło się łącznie 9 sesji wykładowych oraz 3 debaty panelowe.

Na program Szkoły złożyły się trzy moduły o następującej tematyce:

  • Strategie rozwoju uczelni na tle zmian w szkolnictwie wyższym

  • Instrumenty zarządcze i gospodarka finansowa szkół wyższych

  • Nowe rozwiązania w szkolnictwie wyższym.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Z. Marciniak, a także M. Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, A. Gajewska, ekspert  w zakresie doradztwa i finansowania projektów w obszarze Project Finance i Partnerstwo Publiczno-Prywatne, W. Siwiński, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady FRP, A. Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności  Urzędu Patentowego RP, Michalina Wójcik, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą. Ze względów niezależnych od organizatorów, pomimo wcześniejszego potwierdzenia, z różnych względów w obradach XI Szkoły nie wzięło udziału kilku wykładowców zapowiedzianych w Programie. W zamian odbyły się sesje poświęcone różnym aktualnym zagadnieniom istotnym w szkolnictwie wyższym.

Jednym z głównych problemów dyskutowanych w ramach poszczególnych Modułów stały się  uczelnianie strategie rozwoju w świetle zmian w szkolnictwie wyższym (ustawowy wymóg  ich opracowania i realizacji w uczelniach).

Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła także problematyka partnerstwa publiczno-prywatnego, z uwzględnieniem doświadczeń z wdrażania konkretnych programów w tej formule działania.

Ze szczególnym uznaniem przyjęto prezentację wyników projektu "Kontrola zarządcza w uczelniach" zrealizowanego przez FRP w ramach Programu Fundacji pn. Benchmarking w szkolnictwie wyższym.

Ocena ogólna XI Szkoły FRP dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,3 (w skali 1-5)