W dniach 8 – 11 lipca 2018 r. odbyła się kolejna XXI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów oraz innych osób zainteresowanych wdrażaniem Ustawy 2.0 w uczelniach zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Fabryka Wełny” w Pabianicach.

Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 22 uczelnie, które delegowały do udziału 42 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły złożyły się moduły, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych, 2 debaty panelowe oraz 2 warsztaty statutowe, o następującej tematyce:

  • Ustawodawstwo i polityka publiczna w szkolnictwie wyższym: aktualne procesy i działania
  • Nowe statuty uczelni: uwarunkowania, szanse, dylematy, warianty
  • Ewaluacja uczelni i monitorowanie ich działania.

Wśród wykładowców i panelistów znaleźli się m.in.: Piotr Müller, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP), prof. Zbigniew Marciniak Przewodniczący RGNiSW, dr hab. Maria Próchnicka Sekretarz PKA, prof. Maciej Zabel Przewodniczący KEJN, Maria Branecka ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, Marta Sypuła Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w Grupie PWN, dr Tomasz Jędrzejewski członek KSPSW KRASP, prof. Henryk Krawczyk od 2016 r. wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP, Jacek Oko z-ca kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej Leszek Lewoc Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w PCG Academia, oraz prof. Jerzy Woźnicki kierujący Szkołą.

Wśród tematów dyskutowanych w ramach poszczególnych modułów należy wyróżnić problematykę dotyczącą opracowywania nowych statutów przez uczelnie w świetle projektowanych zmian w szkolnictwie wyższym. Zaproponowano przykładowe regulacje o tym charakterze. Uczestnicy szczegółowo przedyskutowali uwarunkowania wdrażania nowej ustawy wskazując na zagrożenia z tym związane. Z drugiej strony wskazano na szanse rozwojowe dla uczelni, które zdecydują się na bardziej zaawansowane zmiany w swojej organizacji i strukturze. Za kluczowe kwestie z tym związane uznano formułę działania organów, a w tym zwłaszcza rady uczelni oraz nowe reguły ewaluacji jakości działalności naukowej. Przesłanie debat i dyskusji dotyczyło także odpowiedzialności uczelni za utrzymywanie dyscypliny finansów publicznych w ramach nowej przestrzeni regulacyjnej, a także konieczności inwestowania przez uczelnia w rozwój systemów informatycznych.

Ocena ogólna XXI Szkoły FRP uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników anonimowo formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,7 (w skali 1-5).

 

Program Szkoły

 
Galeria zdjęć: