W dniach 20-23 września 2020 r. odbyła się kolejna XXIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024 zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Folwark Łochów” w Łochowie.

Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 30 instytucji, w tym czołowe uczelnie obu sektorów w szkolnictwie wyższym, z 15 ośrodków akademickich, które delegowały do udziału 50 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły złożyły się moduły, obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych oraz 2 debaty panelowe o m.in. następującej tematyce:

  • Sztuka rektorstwa /rektor a wspólnota uczelni/
  • Instytucje partnerskie wobec uczelni /uczelnia a otoczenie instytucjonalne/
  • Uczelnie w okresie wdrażania Ustawy /uczelnie a otoczenie prawne/.

Wśród wykładowców i panelistów znaleźli się m.in.: dr Anna Budzanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektorzy Departamentów MNiSW: Bartłomiej Banaszak i Marcin Czaja, prof. Arkadiusz Mężyk Przewodniczący KRASP, prof. Zbigniew Marciniak Przewodniczący RGNiSW, Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich, Maria Branecka ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, prof. Jerzy Wilkin, członek rzeczywisty PAN, przedstawiciele instytucji partnerskich wspierających uczelnie: TFI PZU SA; PCG Polska, Pearson Central Europe; WN PWN, Wolters Kluwer oraz prof. Jerzy Woźnicki kierujący Szkołą.

Wykład inauguracyjny został poświęcony misji uniwersytetu w warunkach przełomu cywilizacyjnego, która z jednej strony zachowuje swój uniwersalny charakter, z drugiej zaś staje się coraz silniej uwarunkowana przez wyzwania cywilizacyjne we współczesnym świecie. Moduł poświęcony uwarunkowaniom kultury instytucjonalnej uczelni i przywództwa rektorów umożliwił uświadomienie sobie przez uczestników znaczenia dobrych praktyk w świetle wyzwań i dokonań KRASP oraz poszczególnych uczelni w minionej kadencji. Problematyka relacji uczelni z ich otoczeniem instytucjonalnym została zdominowana przez uwarunkowania zewnętrzne działania uczelni: te pozytywne, związane z relacjami z partnerami gospodarczymi w sprawach transferu wiedzy i komercjalizacji technologii oraz te negatywne, wynikające z kryzysów towarzyszących – innych niż pandemia COVID-19, a w tym kryzysu finansowego, kryzysu klimatycznego, itd.

Ostatni moduł XXIII Szkoły FRP został poświęcony wdrażaniu Ustawy 2.0, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań prawnych, a w tym reguł ewaluacji jakości działalności naukowej a także planowanej przyszłej nowelizacji ustawy. Sesja końcowa miała charakter debaty panelowej poświęconej zarządzaniu strategicznemu w szkolnictwie wyższym. W konkluzji stwierdzono, że w praktyce oznacza to w znacznym stopniu różne formy zarządzania kryzysowego w uczelniach.

Ocena ogólna XXIII Szkoły FRP uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników anonimowo formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,8 (w skali 1-5).