Książka ta pod redakcją naukową prof. Jerzego Woźnickiego, stanowi pierwsze wydawnictwo monograficzne poświęcone funkcjonowaniu rad uczelni. Autorzy odnoszą się do aktualnie obowiązujących ram prawnych dotyczących systemu zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce.

Analizowane są także przepisy dotyczące rady uczelni jako nowego organu w uczelniach publicznych, z uwzględnieniem dookreślenia koncepcji działania rady w treści statutów uczelni. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni przedstawiono m.in. przykładowe opcje i modele praktycznego wdrażania przepisów prawa na poziomie instytucjonalnym dotyczących rady uczelni

Intencją autorów jest, aby stała się ona pomocą ale i źródłem inspiracji dla członków rad uczelni w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań systemowych i proceduralnych.

książka do pobrania - https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5517/rady-uczelni-regulacje-i-dobre-praktyki