W dniu 20 stycznia 2009 r. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) oraz Fundacja Rektorów Polskich podpisały Porozumienie o Ustanowieniu Partnerstwa Strategicznego.

W styczniu 2009 r. prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP, wystosował do prof. J. Woźnickiego, Przesa FRP, list, w którym czytamy:

 

(...) w realizacji uchwały podjętej przez Prezydium KRZaSP w dniu 19 stycznia 2009 r., zwracam się do Pana Prezesa z inicjatywą współpracy między Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich a Fundacją Rektorów Polskich, działającą wspólnie z Instytutem Społeczeństwa Wiedzy i KRASP na zasadzie partnerstwa strategicznego w działaniach na rzecz programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki polskiej w najbliższej dekadzie.

Jesteśmy świadomi społecznej wagi podjętych przez Pana Prezesa zadań a w dobrym rozumieniu konieczności integracji całego środowiska akademickiego uznajemy potrzebę scentralizowania prac pod Pana Prezesa kierownictwem, stąd nasza powyższa inicjatywa. (...)

 

Odpowiedzią na tę inicjatywę było podpisanie Porozumienia o Ustanowieniu Partnerstwa Strategicznego pomiędzy KRZaSP a FRP. Porozumienie to zostało uzupełnione o Aneks określający formułę współpracy w pracach nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego.

 

Tekst Aneksu