Geneza

Idea utworzenia Fundacji Rektorów Polskich i sformułowanie celów jej działalności w części dotyczącej badań, opracowań studialnych i ekspertyz były ściśle powiązane z koncepcją utworzenia niezależnego instytutu badawczego. W związku z zainteresowaniem, jakie inicjatywa utworzenia takiego instytutu wzbudziła wśród rektorów uczelni niepaństwowych, Rada Fundacji Rektorów Polskich, postanowiła, że FRP ustanowi, wspólnie z partnerem reprezentującym uczelnie niepaństwowe, Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW) - ogólnopolską, pozarządową instytucję prowadzącą działalność badawczą, szkoleniową, projektową i doradczą w dziedzinie edukacji, nauki i problemów sektora wiedzy. Partnerem FRP w tworzeniu ISW zostało utworzone w dniu 2 kwietnia 2003 r. Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych, złożone z 16 uczelni zaproszonych przez grono rektorów uczelni niepaństwowych będących członkami KRASP. Akt notarialny ustanawiający ISW został podpisany niespełna dwa tygodnie później - 15 kwietnia 2003 r.

W dniu 17 sierpnia 2004 r. Instytut Społeczeństwa Wiedzy uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

W dniu 15 XI 2004 Instytut Społeczeństwa Wiedzy otrzymał od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dofinansowanie na zakup wyposażenia w ramach programu SUBIN.

W latach 2003-2004 rolę jednego z partnerów strategicznych Fundacji pełniła Telekomunikacja Polska S.A.

 

Instytut Społeczeństwa Wiedzy działa na rzecz:

 • kształtowania się społeczeństwa wiedzy,
 • tworzenia podstaw dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce,
 • integracji systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych, a w tym integracji europejskiej,
 • konwergencji sektorów państwowego i niepaństwowego w szkolnictwie wyższym,
 • integracji pionów instytucjonalnych występujących w systemie badań naukowych.

Cele Instytutu Społeczeństwa Wiedzy:

Celem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy jest prowadzenie studiów i badań nad szkolnictwem wyższym i systemem badań naukowych oraz polityką edukacyjną, naukową i proinnowacyjną państwa, a także wspomaganie procesu kształtowania się i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności:

 • merytoryczne wspieranie procesu rozwoju i doskonalenia systemu edukacji narodowej w Polsce, a w tym zwłaszcza systemu szkolnictwa wyższego,
 • działania na rzecz doskonalenia oraz wspomaganie rozwoju systemu badań naukowych, zwłaszcza w aspektach szczególnie istotnych dla przyśpieszania społecznego, gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju kraju,
 • przedstawianie i promowanie rozwiązań systemowych sprzyjających wdrażaniu efektów badań naukowych do praktyki gospodarczej,
 • poszukiwanie źródeł finansowania oraz finansowanie lub współfinansowanie ekspertyz, badań, studiów i analiz prowadzonych w obszarze działania Fundacji.

ISW realizuje cele statutowe w szczególności przez:

 • prowadzenie działalności badawczej i publikowanie jej wyników,
 • gromadzenie środków finansowych i materialnych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i eksperckiej,
 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych, spotkań dyskusyjnych, warsztatów badawczych i dydaktycznych,
 • gromadzenie i wymianę informacji naukowych i edukacyjnych w postaci skomputeryzowanych baz danych,
 • organizowanie imprez publicznych, kampanii, zbiórek lub konkursów,
 • współpracę międzynarodową z instytucjami i organizacjami naukowymi i dydaktycznymi, uczelniami, instytutami badawczymi i innymi organizacjami działającymi w zakresie celów statutowych Instytutu,
 • prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów Instytutu, a w szczególności działalności konsultingowej, wydawniczej, reklamowej handlowej, usługowej i produkcyjnej.