IX Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów i ich zastępców, odbyła się w dniach 5-9 czerwca 2011 r. w Hotelu „Jawor" k/Bielska-Białej.
Na program Szkoły złożyły się trzy moduły, obejmujących łącznie 10 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Perspektywy zmian w zakresie finansów, zarządzania, administracji i gospodarki uczelni.
  • Finanse szkół wyższych.
  • Wybrane problemy szkolnictwa wyższego. Benchmarking - projekt FRP wraz z wnioskami dotyczącymi problematyki kontroli zarządczej.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: W. Jurek oraz Z. Marciniak, Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów P. Pełka, a także M. Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, prof. J. Nazarko członek Komitetu Sterującego projektu FRP „Benchmarking w szkolnictwie wyższym", prof. J. Wilkin, członek Zespołu Koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu FRP oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

W ramach Modułu II, obrady po raz pierwszy odbywały się w ramach sesji równoległych, osobno dla kanclerzy i kwestorów, a referaty i dyskusja dotyczyły następujących zagadnień odpowiednio:

  • dotychczasowej praktyki stosowania w Polsce reguł unijnych dotyczących pomocy publicznej w odniesieniu do finansowania przez państwo działalności szkół wyższych;
  • potrzeb i ograniczeń dotyczących możliwego zakresu wyłączenia uczelni publicznych spod działania ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówienia publicznych;
  • wymogu gromadzenia przez uczelnie publiczne przychodów własnych na odrębnych rachunkach bankowych i jego skutków;
  • pożądanych zmian dotyczących szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów pośrednich.

Program szkoły