XVIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla rektorów i prorektorów – elektów w kadencji 2016-20, odbyła się w dniach 10 – 14 lipca 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym St. Bruno w Giżycku.
Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 12 sesji wykładowych poświęconych przedstawieniu i przedyskutowaniu następujących bloków tematycznych:

  • współczesne pojęcie misji uczelni oraz uwarunkowania kulturowe i zarządcze z tym związane
  • tradycje i dobre praktyki w szkolnictwie wyższym
  • modelowe uwarunkowania działania uczelni w systemie szkolnictwa wyższego
  • prawne uwarunkowania działania uczelni.

Wśród gości i wykładowców znaleźli się m.in.: sekretarz stanu w MNiSW prof. A. Bobko Rektor Uniwersytetu w Rzesz (2012-15), prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa prof. L. Bosek, przewodniczący KRASP prof. W. Banyś, prezes Urzędu Patentowego RP dr A. Adamczak, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Z. Marciniak, prof. F. Ziejka członek Komitetu Dobrych Praktyk KRASP, prof. E. Chmielecka członek Zarządu FRP i profesor SGH, a także B. Więcław (Protokół Dyplomatyczny MSZ), M. Branecka ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

Istotnym elementem obrad, w ramach realizacji programu merytorycznego, były debaty panelowe, w ramach których rektorzy, którzy zakończyli lub kończą swoją ostatnią kadencję, przekazali swym następcom uwagi i wnioski ze swoich doświadczeń w kierowaniu uczelnią, m.in. na temat zarządzania zmianami poprzez projekty. Podkreślili także i scharakteryzowali znaczenie misji oraz wartości, tradycji akademickich i dobrych praktyk w szkołach wyższych.

W ramach XVIII Szkoły Rektorów FRP mocno wybrzmiały tezy o znaczeniu autonomii uczelni oraz potrzebie uwalniania ich z ograniczeń biurokratycznych. Poparcie uzyskała propozycja wsparcia przez KRASP prac nad Ustawą 2.0 deregulująca system, a także wniosek dotyczący kontynuowania prac nad strategicznymi problemami szkolnictwa wyższego.

Rektorom kończącym wypełnianie swojej misji w uczelniach, uczestniczącym w realizacji Programu XVIII Szkoły FRP, Prof. Jerzy Woźnicki wręczył uroczyście swoje osobiste, dedykowane indywidualnie, listy z podziękowaniem za trud kierowania uczelnią i działania w środowisku rektorskim. Rektor Przewodniczący–elekt KRASP, Prof. Jan Szmidt otrzymał list gratulacyjny od uczestników Szkoły.

Program szkoły