Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy mające tym razem charakter Jubileuszowy w związku z XV-leciem działalności FRP-ISW , odbyło się w dniu 8 września 2017 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława  Gowina. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W trakcie Zgromadzenia prof. J. Woźnicki przedstawił referat sprawozdawczy podsumowujący 15 lat działalności think-tanku FRP – ISW a także zaprezentował wybrane przedsięwzięcia aktualnie realizowane wspólnie z naszymi partnerami strategicznymi: KRASP (KRePSZ) i KRZaSP, Pearson Central Europe, PCG Polska, Plagiat.pl, WSiP oraz inicjatywy podejmowane z partnerami zagranicznymi.  

Następnie głos zabrał gość specjalny Zgromadzenia Fundatorów, Wicepremier i Minister. J. Gowin, który przekazał gratulacje z okazji XV – lecia działalności Fundacji, podkreślając znaczenie obywatelskiej inicjatywy rektorów – założycieli Fundacji, a także przedstawił najważniejsze założenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Honorowy Przewodniczący KRASP prof. W. Banyś, w swoim wystąpieniu okolicznościowym podkreślił znaczenie realizowanej przez Fundację misji działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki oraz uczelni i środowiska akademickiego. Natomiast Przewodniczący KRASP prof. J. Szmidt przedstawił informacje o bieżących pracach Komisji KRASP i FRP nad Ustawą 2.0.  

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i zaproszonych gości.

Uczestnicy Zgromadzenia w swych wystąpieniach wysoko oceniali osiągnięcia FRP-ISW podkreślając dorobek Fundacji oraz znaczenie rezultatów osiąganych w ramach licznych projektów realizowanych na rzecz uczelni akademickich.

Z okazji Jubileuszu FRP-ISW Prezes FRP i Dyrektor ISW odebrał listy gratulacyjne i wiele życzeń  >>>  

Porządek obrad Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW >>>

Prezentacja Prof. J. Woźnickiego podsumowująca XV- lecie FRP - ISW >>>