W dniu 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana na kadencje 2016-20 Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego. Zadania, skład, zasady i tryb działania Komisji zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 18 listopada 2016 r. Komisja rozpoczęła swoją działaność w styczniu 2017 r. 

I posiedzenie - w dniu 24 marca br. podczas posiedzenia plenarnego KSPSW przedstawiła w formie Raportu pierwsze opracowanie swoich prac Raport nr 1. Raport zawiera analizę porównawczą ogłoszonych w dniu 1 marca br. opracowań trzech zespołów MNiSW, wraz z uwagami i komentarzami, oraz przedstawienie kanonów, rekomendacji i założeń fundamentalnych w odniesieniu do kluczowych kwestii w pracach nad nową ustawą.

II posiedzenie - w dniu 31 maja 2017 r. podczas kolejnego, drugiego posiedzenia KSPSW z udziałem Przewodniczącego KRASP, JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta oraz gościa Komisji JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego został zaprezentowany Raport nr 2.0. Opracowanie to, przygotowane przez Zespół Redakcyjny Komisji, po dyskusji oraz szczegółowej analizie dokonanej przez Zespół Konsultantów, zostało pozytywnie zaopiniowane  a następnie przyjęte przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 9 czerwca br. podczas posiedzenia we Wrocławiu. Najważniejszą częścią Raportu nr 2.0  jest w pełni zredagowana propozycja treści działu poświęconego ustrojowi uczelni do projektu Ustawy 2.0, jako w naszej intencji, nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, wraz ze wnioskowaną przez Komisję zmianą układu jej treści. Po ogłoszeniu Raportu nr 2 w dniu 1 czerwca 2017 r. oraz po jego prezentacji na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP, Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów, oraz podczas Konferencji NKN w Warszawie poświęconej ustrojowi i zarządzaniu w szkolnictwie wyższym, do KSPSW KRASP wpłynęły opinie i wnioski, które zostały rozpatrzone na posiedzeniu Zespołu Redakcyjnego i w ślad za tym zostały wprowadzone zmiany do treści propozycji ustawowych. Zespół Redakcyjny przygotował Raport 2.1 jako drugą czerwcową wersję Raportu nr 2, z uwzględnionymi zmianami i poprawkami.

III posiedzenie - w dniu 13 lipca 2017 r. na posiedzeniu Komisji z udziałem Przewodniczącego KRASP, JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. J. Szmidta, został przedstawiony Raport nr 3 przygotowany przez Zespół Redakcyjny, a nastepnie pozytywnie zaopiniowany po dyskusji, szczegółowej analizie i wprowadzeniu poprawek. Raport nr 3 poświęcony jest regulacjom dotyczacym spraw pracowniczych uczelni.  Wstępne propozycje regulacji zostały skonsultowane z Przewodniczącym KOiL KRASP prof. M. Pałysem, Przewodniczącym Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” dr inż. B. Dołęgą, oraz z Prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, dr inż. J. Rakiem, a także z innymi przedstawicielami KSN NSZZ „Solidarność” i RSWN ZNP.

IV posiedzenie - w dniu 10 października 2017 r. odbyło się kolejne IV posiedzenie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Na specjalne zaproszenie KSPSW w posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący KRASP prof. J. Szmidt oraz Przewodniczący KOiL KRASP prof. M. Pałys wraz z członkami KOiL. Podczas posiedzenia odbyła się wspólna dyskusja KSPSW i KOiL KRASP oraz przyjęcie wniosków Komisji w odniesieniu do kwestii kluczowych w projekcie Ustawy 2.0 w postaci Raportu nr 4. Opracowany Raport nr 4 cz. I i cz. II zawierają wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 19.09.2017 r. 

V posiedzenie - w dniu 11 grudnia 2017 r. Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przyjęła Raport nr 4. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Część III. i Raport nr 5. pt. Wykaz działań wdrażających Ustawę 2.0 wraz z propozycjami zmian w Ustawie przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

VI posiedzenie - w dniu 18 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne VI posiedzenie KSPSW KRASP podczas, którego przyjęto Raport nr 4. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Część IV.

VII posiedzenie - w dniu 27 marca 2018 r. odbyło się kolejne VII posiedzenie KSPSW KRASP podczas, którego przyjęto Raport nr 6. Wybrane propozycje zmian do rządowego projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 26 marca 2018 r

Zasadnicze zadania KSPSW

 

Skład Komisji

 

Raport nr 1.

Raport nr 2.0

Raport nr 2.1

 

Raport nr 3.0

 

Raport nr 4 cz. I

 

Raport nr 4 cz. II

 

Raport nr 4 cz. III

 

Raport nr 4 cz. IV

 

Raport nr 5

 

 Raport nr 6

 

Raport nr 7