W dniach 28-29 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich i Politechniką Warszawską.

 Konferencję zorganizowano z intencją dokonania przeglądu i  oceny dorobku procesu przemian w  szkolnictwie wyższym w  Polsce w  okresie transformacji 1989-2019 na gruncie nauk o polityce i administracji (nauk o polityce publicznej) oraz nauk o zarządzaniu i jakości (nauk o zarządzaniu) z perspektywy systemowej oraz instytucjonalnej.

Najważniejszym celem organizatorów Konferencji było opracowanie i  przedstawienie analizy działań rządów i  uczelni na rzecz reform w  szkolnictwie wyższym w  okresie transformacji ustrojowej w  naszym kraju, w  celu wykorzystania jej wyników w pracach nad strategicznymi dokumentami, na szczeblu rządowym – nad wymaganym przez ustawę dokumentem pn. polityka naukowa państwa (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 6 ust. ust. 1-3), na szczeblu instytucjonalnym – strategia rozwoju uczelni (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 23 ust.2 p.3)

DSC 0732

Uczestników Konferencji powitał Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, a uroczystego otwarcia dokonał prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Rektor Politechniki Warszawskiej. Następnie głos zabrał Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, który poruszył m.in. kwestie umiędzynarodowienia polskiej nauki:

Największym wyzwaniem, przed którym wspólnie staniemy w najbliższych latach, jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej nauki, w tym zwłaszcza zdecydowanie szerszy udział polskich uczonych w projektach badawczych, które złożą się na „Horyzont Europa”, wielki programu Unii Europejskiej będący kontynuacją „Horyzontu 2020”

 DSC0003

W pierwszym dniu Konferencji odbyła się debata panelowa nt. „Proces transformacji szkolnictwa wyższego z różnych perspektyw”. Debacie przewodniczył prof. Michał Kleiber, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, a udział w niej wzięli prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Müller, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzecznik prasowy Rządu RP, prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Podczas debaty dyskutowano m.in. o kluczowych regulacjach najważniejszych ustaw z 1990, 2005 i 2018 r.

DSC 0739

Następnie wygłoszone zostały trzy referaty na zaproszenie Komitetu Naukowego Konferencji. Pierwszy z  referatów programowych wygłoszony przez prof. Jerzego Woźnickiego, poświęcony był ustawodawstwu kreującemu system szkolnictwa wyższego w  okresie transformacji ustrojowej w latach 1989 – 2019, na tle stu lat działalności legislacyjnej w tym zakresie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę po okresie zaborów. Drugi referat autorstwa prof. Marka Kwieka, Dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, dotyczył oceny osiągnięć krajowych instytucji badawczych, zwłaszcza tych o uznanej pozycji międzynarodowej. Autor wskazywał na niezbędność odwoływania się przez projektodawców i realizatorów polityki publicznej do wyników prac analitycznych i badań naukowych, respektujących wymagania metodologiczne dziedziny nauk społecznych. Trzecie wystąpienie, prof. Wiesława Banysia, Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, poświęcone było analizie rozwiązań systemowych oraz praktyk w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego w okresie transformacji. Autor wskazywał na ograniczenia wynikające z niedostatecznego poziomu finansowania uczelni, odwołując się do tendencji o charakterze międzynarodowym. W wygłoszonych referatach, szczególny nacisk położony był na uwarunkowania prac nad projektem Ustawy 2.0 w latach 2016-2018 oraz trwającego wdrażania nowych rozwiązań na poziomie systemowym i instytucjonalnym

W drugim dniu Konferencji odbyły się cztery Sesje tematyczne: Sesja nt. „Studia: kandydaci, studenci, ewaluacja” poświęcona była problematyce studiów, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań o charakterze jakościowym. Sesja nt. „Nauka: model kariery, doktoranci, dylematy etyczne, perspektywa europejska” dotyczyła działalności naukowej prowadzonej w uczelniach, a także tendencji międzynarodowych i  uwarunkowań pożądanej europeizacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. W Sesji nt. „Polityka publiczna: aktorzy, standardy, reformy” przedmiotem referatów były reformy w  szkolnictwie wyższym, traktowane jako efekty polityki publicznej prowadzonej przez właściwe organy państwa, z  uwzględnieniem wkładu instytucji przedstawicielskich. Tematyka Sesji nt. „Zarządzanie: zmiany, uwarunkowania, efekty” dotyczyła wymagań związanych z  postulatem profesjonalizacji zarządzania oraz wyzwaniami wynikającymi z  przyspieszających procesów cyfryzacji w  uczelniach i  w  ich otoczeniu, w następstwie rozwoju nowych technologii.

Konferencję zakończyła debata młodych naukowców, którzy podjęli się oceny perspektyw rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Projekt realizowany był w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Relacja z Konferencji w mediach:

Forum Akademickie 12/2019

Biuletyn PW

Nauka w Polsce

Prawo.pl

TVP info (od 21:56)

Patronat Honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy - dyplom

Publikacja pokonferencyjna na stronie KRASP: "Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989–2019" >>>

 

Galeria zdjęć: