IV Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów i prorektorów - elektów wybranych na kadencję 2008-2012, odbyła się w dniach 12-20 VII 2008 r. w obiektach i przy wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie.
Wykład inauguracyjny wygłosiła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka.
IV Szkołę Letnią FRP syntetycznie charakteryzują liczby 30-60-90. Swój akces do udziału w Szkole zgłosiło 30 uczelni, które zapewniły sobie 38 miejsc dla swoich przedstawicieli. W poszczególnych sesjach Szkoły wzięło udział łącznie 60 uczestników - rektorów lub prorektorów przyszłej kadencji. Włączając liczne grono gości, którzy przedstawili swoje wystąpienia, a także wykładowców oraz panelistów, w różnych dniach w obradach Szkoły wzięło udział w sumie ok. 90 osób. Analogiczne liczby w przypadku I Szkoły Letniej FRP w 2005 r. to 20-40-60.


Na program Szkoły złożyło się osiem modułów o następującej tematyce:

  • Ramy systemowe działania szkół wyższych,
  • Świat wartości i kultura instytucjonalna uczelni na tle dziedzictwa uniwersytetu, Kodeks Dobrych Praktyk Szkół Wyższych,
  • Zarządzanie i nowoczesne rozwiązania w szkolnictwie wyższym,
  • Finanse i planowanie strategiczne w szkole wyższej,
  • Badania naukowe i innowacyjność w polskich uczelniach - nowe wyzwania,
  • Zaawansowane metody zarządzania, własność intelektualna i benchmarking w szkolnictwie wyższym,
  • Trendy i nowe przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym z europejskiej i krajowej perspektywy,
  • Polskie uczelnie na progu XXI w. - wymagania rozwojowe.

W programie Szkoły znalazło się łącznie 19 sesji wykładowych, 5 debat panelowych oraz debata końcowa. Wśród gości, obok Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego B. Kudryckiej, znaleźli się m.in.: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Przewodniczący Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP prof. R. Legutko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Z. Pacelt, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. G. Prawelska-Skrzypek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej prof. Z. Marciniak, Senatorowie RP: prof. R. Górecki - JM Rektor UW-M i prof. J. Rachoń - JM Rektor P.Gd. i Przewodniczący Rady NCBiR, a także Przewodniczący RGSW prof. J. Błażejowski.

Rektorzy-uczestnicy Szkoły jednomyślnie opowiedzieli się za kontynuowaniem przedsięwzięć szkoleniowo-dyskusyjnych realizowanych przez FRP. Zgodnie z przedstawionymi przez nich wnioskami, Fundacja powinna przyspieszyć swoje najbliższe większe przedsięwzięcie planowane na 2009 r., tj. Szkołę dla kanclerzy, a także powinna zorganizować konferencję tematyczną z udziałem rektorów, dotyczącą kondycji i roli nauk humanistycznych, w szczególności w kontekście planowania rozwoju uczelni akademickich.

Program IV Szkoły >>>