V Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i ich zastępców, odbyła się w dniach 16-21 lutego 2009 r. przy wsparciu w Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Sesja inaugurująca Szkołę Zimową odbywała się w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a następnie obrady odbywały się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Wojanowie.

W programie Szkoły znalazło się łącznie 13 sesji wykładowych, 5 debat panelowych oraz debata końcowa. Na program Szkoły złożyło się pięć modułów o następującej tematyce:

  • Uniwersytet XXI wieku - jaki: przedsiębiorczy, III generacji, inkluzywny, społecznie odpowiedzialny, ... ?
  • Aktualne problemy zarządzania zasobami uczelni.
  • Modelowe rozwiązania w uczelni akademickiej, a w tym debata delegacji rektorów i kanclerzy na temat modelu kanclerstwa w uczelni akademickiej
  • Zmieniające się uwarunkowania prawne i ekonomiczne działania uczelni, z udziałem przedstawicieli MNiSW.
  • Kierunki prac nad „Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku."

Wśród gości oraz wykładowców znaleźli się m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. W. Jurek, prof. K. Chałasińska-Macukow - Przewodnicząca KRASP, JM Rektor UW, prof. Tadeusz Luty - Honorowy Przewodniczący KRASP, a także rektorzy: prof. R. Kołacz (UP), Prof. A. Hamrol (PP), prof. T. Krzyżynski (PK), prof. P. Nowacki (PAM) a także prof. Tadeusz Szulc - Sekretarz Stanu w MEN w latach 2003-05 odpow. za szkolnictwo wyższe.

Kanclerze-uczestnicy Szkoły jednomyślnie opowiedzieli się za kontynuowaniem przedsięwzięć szkoleniowo-dyskusyjnych realizowanych przez FRP. Zgodnie z przedstawionymi przez nich wnioskami, Fundacja powinna stać się centrum szkoleniowym szkolnictwa wyższego. Postanowiono również, że kierownik Szkoły w imieniu kanclerzy przedstawi Prezydium KRASP wniosek o ustanowienie przedstawicielstwa kanclerzy uczelni akademickich przy KRASP. W związku z tym kanclerze wyłonili ze swego grona grupę roboczą w składzie: Jerzy Pieszczurykow (UW), Henryk Zioło (AGH), Marek Lepa (UKSW), Wojciech Wydrychiewicz (PŚ w Gliwicach), Małgorzata Kozłowska (WUM), Artur Wezgraj (PK), do konsultacji dalszych działań w tej sprawie.

Program V Szkoły >>>