XI Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów i ich zastępców, odbyła się w dniach 27-31 maja 2012 r. w Centrum konferencyjnym hotelu „Krasicki" w Lidzbarku Warmińskim.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Strategie rozwoju uczelni na tle zmian w szkolnictwie wyższym.
  • Instrumenty zarządcze i gospodarka finansowa szkół wyższych.
  • Nowe rozwiązania w szkolnictwie wyższym.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Z. Marciniak, a także M. Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych, A. Gajewska, ekspert w zakresie doradztwa i finansowania projektów w obszarze Project Finance i Partnerstwo Publiczno-Prywatne, W. Siwiński, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady FRP, A. Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP, Michalina Wójcik, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

Jednym z głównych problemów dyskutowanych w ramach poszczególnych Modułów stały się uczelnianie strategie rozwoju w świetle zmian w szkolnictwie wyższym (ustawowy wymóg ich opracowania i realizacji w uczelniach). Zebrani poddali analizie doświadczenia związane z procesem opracowywania strategii uczelnianych oraz ich wdrażania, co napotyka na trudności m.in. ze względu na trudności ze sfinansowaniem wielu planowanych przedsięwzięć i projektów rozwojowych. W tym kontekście wskazano na znaczenie funduszu rozwoju uczelni, na który mogą być kierowane środki z zysku netto. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła problematyka partnerstwa publiczno-prywatnego, z uwzględnieniem doświadczeń z wdrażania konkretnych programów w tej formule działania.
Ze szczególnym uznaniem przyjęto prezentację wyników projektu „Kontrola zarządcza w uczelniach” zrealizowanego przez FRP w ramach Programu Fundacji pn. Benchmarking w szkolnictwie wyższym.
Program szkoły