XII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów i prorektorów - elektów wybranych na kadencję 2012-16, odbyła się w dniach 8-14 lipca 2012 r. w Centrum Konferencyjno-hotelowym Ossa k/Rawy Mazowieckiej.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 16 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Modele ustrojowe i zarządcze uczelni, z uwzględnieniem wartości Kodeksu Dobrych Praktyk Szkół Wyższych i Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2010-20.
  • Myśl strategiczna w szkolnictwie wyższym.
  • Instrumentarium finansowe w szkolnictwie wyższym na poziomie systemowym i instytucjonalnym.
  • Finansowanie studiów i badań naukowych – regulacja i deregulacja.
  • Uwarunkowania poprawy pozycji polskiego szkolnictwa wyższego.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: Prof. M. Ratajczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Tadeusz Kaczorek, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Prof. M. Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, Prof. J. Kątcki, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Prof. W. Banyś, przewodniczący-elekt Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich a także Prof. K. Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dr Jan Sadlak, prezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, Prof. W. Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, A. Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.

Zasadnicze treści o charakterze ogólnym prezentowane w czasie Szkoły dotyczyły ustawowych uwarunkowań formalnych i wymagań etycznych dobrego rektorstwa, wynikających z treści Kodeksu Dobrych Praktyk Szkół Wyższych KRASP w powiązaniu z wymogami Good Governance w szkolnictwie wyższym, określonymi w pracach Higher Education Division Rady Europy w Strasburgu. Problematyka ta obejmowała także przegląd i analizę myśli strategicznej dotyczącej rozwoju szkolnictwa wyższego z wnioskami związanymi z projektowanym przyjęciem programu rozwoju szkolnictwa wyższego MNiSW, na podstawie dokumentu opracowanego prze Forum Ekspertów Ministerstwa.

Program Szkoły