XIII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych, odbyła się w dniach 19-22 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Czarny Potok" w Krynicy Zdrój.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 6 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Sprawy zamówień publicznych
  • Sprawy programów finansowych ze środków europejskich
  • Zarządzanie szkołą wyższą.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: przewodniczący KRASP, prof. W. Banyś a także J. Sadowy prezes Urzędu Zamówień Publicznych, A. Hołda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawiciele Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz M. Gula, prezes Instytutu Podatków i Rachunkowości w Warszawie

Jednym z głównych problemów dyskutowanych w ramach poszczególnych Modułów stały się zaproponowane kierunki zmian systemu zamówień publicznych mogące mieć istotny wpływ na sposób udzielania zamówień publicznych przez uczelnie wyższe. Zebrani poddali dyskusji doświadczenia uczelni związane z szansami i zagrożeniami dla uczelni wdrażania znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie uwzględniających specyfiki działania szkół wyższych. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła problematyka poświęcona analizie kosztów i zarządzaniu ryzykiem w uczelniach, przedstawiona w świetle doświadczeń szkół wyższych wynikających z wdrażania regulacji dotyczących kontroli zarządczej.

Program szkoły