XIV Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych, odbyła się w dniach 1-4 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Ossa k/Rawy Mazowieckiej.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 6 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Sprawy programów finansowych ze środków europejskich
  • Sprawy gospodarki finansowej w uczelniach publicznych
  • Sprawy zamówień publicznych.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: podsekretarz Stanu w MNiSW prof. J. Guliński a także D. Piasta wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, M. Łata dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, A. Hołda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz M. Libuda, dyrektor zarządzająca segmentem nauka i szkolnictwo wyższe w wydawnictwie prawniczym Wolters Kluwer.
Wśród problemów dyskutowanych w ramach poszczególnych modułów należy wyróżnić kierunki zmian w szkolnictwie wyższym będące następstwem nowelizacji ustaw i założeń dotyczących perspektywy finansowej UE 2014-20 ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych i innowacji. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła problematyka poświęcona najnowszym zmianom w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w tym m.in. uwzględnienie w procesie zamówień publicznych specyfiki działalności naukowo-badawczej oraz działalności kulturalnej, a w szczególności ułatwienie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe, usuwanie barier w dostępie do zamówień i odformalizowanie procedur.
Program szkoły