Projekty realizowane wspólnie z Public Consulting Group Academia.

Konferencja i Konkurs LUMEN

Celem projektu LUMEN jest budowa trwałej platformy komunikacji i wymiany doświadczeń dla rektorów, kanclerzy, menedżerów i innych osób profesjonalnie zarządzających polskimi uczelniami.

Założenia projektu LUMEN realizujemy za pośrednictwem:

  • Międzynarodowej Konferencji  (organizowanej co rok)
  • Konkursu dla uczelni (organizowanego co dwa lata)

O idei projektu LUMEN we wspólnym wywiadzie dla Rzeczpospolitej opowiadają Piotr Dmochowski-Lipski (Prezes PCG Polska) i    prof. Jerzy Woźnicki (Prezes FRP).

Informacje o projekcie

 

Program webinarium nt. "Uczelnie w czasie pandemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki"

W 2020 r. FRP i PCG Academia wspólnie zainicjowały program webinariów nt. "Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki", obejmujący kilka cyklów seminariów on-line. Głównym celem organizacji webinariów było wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19. Koronawirus dotknął uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stanęły zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni, w zupełnie nowych warunkach. Cykle webinarium objęte zostały patronatami MNiSW, Przewodniczącego KRASP i Forum Akademickiego.

Badanie stanu infrastruktury i oprogramowania w uczelniach

W 2018 r. wspólnie podjęto działania obejmujące zaprojektowanie i przeprowadzenie profesjonalnego badania stanu infrastruktury i oprogramowania w uczelniach oraz związanych z tym mechanizmów finansowania, zarządzania itp. Celem tego projektu było monitorowanie rozwoju ekosystemów IT w Polsce; zebranie danych wspomagających procesy strategiczne i inwestycyjne w IT w polskich uczelniach; benchmarking rozwiązań IT pomiędzy uczelniami w Polsce, w UE, na świecie; prezentacja raportu z rozwoju IT dla KRASP i FRP; regularna analiza trendów rozwoju IT w polskich uczelniach wyższych.

Projekt badawczy – „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”

Projekt ma na celu testowanie i budowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych w uczelniach.

9 maja 2016 r. ukonstytuowana została Rada Programowa Projektu w skład, której weszli prorektorzy 10 uczelni biorących udział w badaniu pilotażowym – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, PWSZ Gniezno, PWSZ Ciechanów, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, - a także Prezes PCG Polska – Piotr Dmochowski – Lipski.

W pierwszym etapie projektu zbadano losy 144 000 studentów, którzy rozpoczęli studia stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie w latach 2007-2012 na 10 uczelniach w Polsce (ok. 10% populacji studentów). Jedną z najważniejszych obserwacji z pierwszego etapu badania była silna koncentracja naboru na studia w niewielkiej liczbie szkół średnich oraz fakt, że informacja o ukończonej szkole średniej stanowi lepszy prognostyk sukcesu studenta niż wynik egzaminu maturalnego.

Realizację drugiego etapu projektu zaplanowano na okres styczeń – listopad 2017 r. i jego celem będzie prowadzenie analiz skoncentrowanych na zwiększaniu wskaźnika retencji w badanych uczelniach (tj. zaangażowania studentów w proces dydaktyczny i przeciwdziałania ich przedwczesnemu wypadaniu ze studiów). Do uczestnictwa w projekcie oprócz dziesięciu aktualnie zaangażowanych szkół wyższych zaproszono kolejne dziesięć uczelni