Projekty realizowane w ramach Polsko-Ukraińskiego Projektu Badawczego.

Governance w szkolnictwie wyższym

W ramach II edycji polsko-ukraińskiego projektu badawczego  przeprowadzono badania sfery governance w szkolnictwie wyższym. Były to badania ankietowe wyższej kadry kierowniczej uczelni w Polsce i na Ukrainie. Projekt został zrealizowany przez think-tank FRP – ISW przy poparciu narodowych konferencji rektorów obu krajów (KRASP i ZRUU). Projekty I i II edycji zostały w pełni sfinansowane ze środków FRP.

Think-tank FRP – ISW prowadził badania empiryczne w Polsce w latach 2016 – 2017 z Rektorami i Prorektorami z 66 uczelni akademickich. Ankieta prowadzona była zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.  

Badania sfery governance w szkolnictwie wyższym na Ukrainie także zostały przeprowadzone w latach 2016 - 2017. Ankieta w wersji papierowej i elektronicznej została rozesłana do uczelni z listem przewodniczącego Związku Rektorów. Badanie przeprowadzono na 49 uczelniach z Rektorami lub Prorektorami.

W kolejnych latach 2018-2019 II edycja własnego projektu Polsko-Ukraińskiego FRP została poświęcona badaniom porównawczym sfery governance w szkolnictwie wyższym. Zwieńczeniem badań ukraińskich i procesu badań komparatywnych polsko-ukraińskich stało się złożenie przez Irynę Degtyarovą, adiunkta naukowo-badawczego FRP, własnej rozprawy doktorskiej pt. "Sfera governance w szkolnictwie wyższym na Ukrainie i w Polsce w okresie transformacji", w ramach dyscypliny naukowej: nauki o polityce i administracji. Obrona rozprawy miała miejsce w dniu 10 czerwca 2019 r. w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym, którego Rada Naukowa nadała stopień doktora nauk społecznych.

Ponadto, wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu zostały przedstawione w monografii „Odpowiedzialność, zaangażowanie i bezstronność uniwersytetu. Uwarunkowania kulturowe i prawne” pod redakcją prof. J. Woźnickiego, Prezesa FRP, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Academic governance and university management – Polish and Ukrainian perspective

Projekt realizowany w ramach współpracy FRP z młodymi naukowcami z Ukrainy(RMN) obejmującej m.in. wymianę wizyt i wspólną realizację projektów.

  • Liderem projektu ze strony ukraińskiej jest Iryna Degtyarova (PhD) – visiting researcher w FRP-ISW, habilitantka w National Academy of Public Administration (Ukraine).
  • Projekt zostanie zakończony opracowaniem i wydaniem pracy zbiorowej pod redakcją.
  • I. Degtyarowej, z udziałem grupy zaproszonych ekspertów Fundacji.
  • Projekt stanowi jedną z form realizacji rekomendacji Polsko-Ukraińskiego Projektu Badawczego.

 

Projekt Polsko-Ukraiński pn. „Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje”.

Zrealizowany projekt pn. „Analiza na wybranych przykładach współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje” jest rezultatem współpracy ukraińskich i polskich ekspertów. Głównym założeniem w/w projektu była identyfikacja, diagnoza i analiza wybranych uwarunkowań współpracy uczelni polskich i ukraińskich w zakresie wykraczającym poza obszar związany z wymianą studentów.

Opracowany raport w ramach projektu zawiera analizy eksperckie dotyczące porównania ścieżek rozwojowych systemów szkolnictwa wyższego Polski i Ukrainy, prowadzonej współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi uniwersytetami klasycznymi (na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), a także zakres aktywności konferencji rektorów uczelni technicznych obu krajów na rzecz zintensyfikowania dotychczasowej współpracy, oraz przegląd dokonań w obszarze polskiej oferty studiów adresowanej do studentów z Ukrainy. W raporcie zawarto analizę badań empirycznych – opracowanie ankiet na temat współpracy uczelni polskich i ukraińskich, a także wyniki badań jakościowych (indywidualne wywiady pogłębione) przeprowadzone z osobami odpowiedzialnymi za strategiczny i operacyjny wymiar współpracy pomiędzy uczelniami. W raporcie zostały przedstawione informacje na temat wymiany studentów w ramach programu „Study in Poland” realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną Perspektywy, a także doświadczenia ze współpracy Politechniki Warszawskiej i Politechniki Kijowskiej w ramach tzw. Metropolitalnej Unii Uczelni Technicznych. Raport zawiera wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań w Polsce i w Ukrainie.

Raport w formie dwutomowego wydawnictwa dwujęzykowego (w językach polskim i ukraińskim), udostępniono Ministerstwom obu krajów, KRASP i Radzie Rektorów Ukrainy (URHEIU – Union of Rectors of Higher Educational Institutions of Ukraine) oraz ekspertom.

Pierwsza publiczna prezentacja wyników, a w tym wniosków i rekomendacji, Polsko-Ukraińskiego Projektu Badawczego odbyła się w dniu 5 czerwca 2015 r. w trakcie Seminarium Ukraińsko-Polskiego na Uniwersytecie Narodowym im. T. Szewczenki w Kijowie. Uczestnicy spotkania zdecydowanie poparli zaprezentowane wnioski i rekomendacje ekspertów – wykonawców projektu. Stwierdzono, że rekomendacje te pomogą wspólnie intensyfikować polsko-ukraińską współpracę akademicką i skuteczniej wspierać środowiska naukowe naszych krajów. Wnioski i rekomendacje dotyczyły perspektywy krajowej (na poziomie państwo-państwo), systemowej (Konferencja Rektorów a Związek Retorów), instytucyjnej (uczelnia-uczelnia) i lokalnej (region-region).

Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje.