II Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy, ich zastępców oraz osób kandydujących na te stanowiska w uczelniach, odbyła się w dniach 9-15 lipca 2006 r. przy wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który udostępnił na potrzeby obrad swoje nowoczesne centrum konferencyjne, a także zaprezentował wspaniałe walory swojego kampusu.
Celem głównym II Szkoły było ukierunkowanie i przyśpieszenie ewolucyjnego kształtowania się w szkołach wyższych modelu działania i pozycji kanclerzy jako podporządkowanych rektorom współkreatorów uczelni w obszarach ich działania. Stanowi to kontynuację celów i zadań Fundacji Rektorów Polskich jako partnera strategicznego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, realizowanych w ramach misji doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, działających w warunkach obowiązywania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wśród celów szczegółowych II Szkoły Letniej można wskazać:

  • dokonanie identyfikacji i analizy wybranych zagadnień z obszaru zarządzania uczelniami,
  • prześledzenie trendów i tendencji mających znaczenie dla zarządzania uczelniami,
  • stworzenie płaszczyzny dla skonfrontowania różnych wizji kanclerstwa w szkołach wyższych, w szczególności reprezentowanych przez doświadczonych menedżerów uczelni oraz konsolidacji ich środowiska.

Ogólne problemy zarządzania uczelnią w świetle wyzwań XXI wieku - uniwersytet przedsiębiorczy

  • Ustrój i przedsiębiorczość uczelni w systemie prawnym RP.
  • Problemy zarządzania uczelnią w świetle wyzwań XXI wieku.
  • Uwarunkowania ekonomiczne działania szkoły wyższej - mienie i finanse uczelni.
  • Finanse w zarządzaniu uczelnią.
  • Konkurencja w szkolnictwie wyższym - uwarunkowania krajowe i międzynarodowe.

W ramach tych modułów poszczególne zagadnienia przedstawiali wybitni eksperci, m.in. prof. Ryszard Górecki (Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), prof. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski), prof. Stefan Kwiatkowski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego), min. Augustyn Kubik (Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów), dr Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska), prof. Alojzy Nowak (Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), dyr. Witold Pakuła (Departament Finansowania Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Zarządu Związku Banków Polskich), prof. Jan Wojtyła, (Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP).
Program II Szkoły >>>
Galeria zdjęć