Projekt "Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia" realizowany jest przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

W ramach realizacji projektu zainicjowana została dyskusja nad zaktualizowanym rozumieniem pojęcia jakości kształcenia wykraczającej poza formalne systemy wewnętrzne i zewnętrzne jej zapewniania. Jakość definiowana jest jako doskonalenie i doskonałość, oraz wypełnianie ważnych potrzeb społecznych, w tym przygotowanie słuchaczy do wyzwań przyszłości – a nie tylko jako wypełnianie standardów formalnych.

Rewolucja technologiczna oraz towarzyszące jej zmiany rozumienia i znaczenia pracy ludzkiej, głębokie zmiany społeczne, których doświadczamy powodują, że przed społeczeństwami staje wyzwanie zmierzenia się z nieprzewidywalną przyszłością. Szczególne zobowiązania mają w tych sprawach uczelnie, których głównym zadaniem staje się rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw, co pozwoli zrozumieć zmiany zachodzące w świecie, sprostać im i podjąć starania ich wykorzystania w interesie publicznym i osobistym osób uczących się. Na znaczeniu traci przygotowanie słuchaczy do aktualnych potrzeb otoczenia lub bieżących wymagań konkretnych zawodów. Zyskują na ważności kompetencje uniwersalne, przenoszalne, możliwe do wykorzystania w różnych warunkach i pozwalające sprostać permanentnej zmianie, co będzie towarzyszyć zawodowej przyszłości naszych studentów.

W siedzibie FRP-ISW w dniu 16 kwietnia 2019 r.  zorganizowano Konferencję pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”  - w ramach konferencji zorganizowano dwa panele eksperckie, które dotyczyły rozumienia tego, czym jest (lub powinna być) „edukacja dla przyszłości” i jak jest wdrażana w polskich uczelniach. W pierwszym panelu wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego oraz jego interesariusze. W panelu drugim swoje opinie przedstawili studenci, panel prowadzony był przez prof. Andrzeja Kraśniewskiego, członka zarządu FRP.

Wydana została publikacja książkowa pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, pod redakcją Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewskiej, zawierająca m.in. zbiór refleksji nad temat nowego rozumienia terminu „jakość kształcenia”, kryteriów jej oceny – od tradycyjnej akredytacji do jakościowych prób oceny kompetencji absolwentów oraz wybrane opisy dobrych praktyk – przykładów „edukacji dla przyszłości” (wydana w kwietniu 2019 r. przez Oficynę Wydawniczą PW).