Analiza porównawcza warunków wejścia (rekrutacji) na uczelnie w Polsce i w Wielkiej Brytanii - na bazie wyników egzaminu maturalnego i wymagań szkół wyższych dotyczących ich uzyskania:

Kozińska A., Matuszczak K., 2016. Analiza porównawcza warunków wejścia na uczelnie w Polsce i w Wielkiej Brytanii – na bazie wyników egzaminu maturalnego i wymagań szkół wyższych dotyczących ich uzyskania, w celu zbadania na ile kompetencje absolwentów szkoły średniej wskazują na konieczność zaoferowania dalszego szkolenia w systemie (wg. KRK) 4-5-6 w stosunku do obecnego systemu 4-6., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Kozińska A., Matuszczak K.,  2016. Analiza wymagań szkół wyższych względem kandydatów na studia 5 i 6 poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji w Walii oraz 6 poziomu w Polsce pod kątem zapotrzebowania na kształcenie w systemie 4-5-6. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

 

Analiza możliwości uznawania na 6 poziomie cząstkowych kwalifikacji zdobywanych na poziomie 5 i/lub w placówkach oświatowych w oparciu o KRK i potwierdzone kwalifikacje odpowiadające poziomowi 5:

Brodziak L., Gozdecka G., Tomaszewska J., 2016. Przykład współpracy Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy (kształcenie w zawodzie technik analityk na podstawie autorskiego programu nauczania dla zawodu technik analityk) i Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, na kierunku analityka chemiczna i spożywcza. Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Majzner M., Petzel M., 2016. Przykład na podstawie programu kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia chemiczna prowadzonych w PW Filii w Płocku i programu nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej opracowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), Wydział Budownictwa mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej – Filia w Płocku, Płock.

Niedojadło J., 2016. Analiza porównawcza programu specjalności programista – operator centrów obróbkowych CNC (PWSZ w Elblągu, 5 poziom PRK) z programem studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn (PWSZ w Elblągu, 6 poziom PRK), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg.

Niedojadło J.,2016. Analiza możliwości uznania kwalifikacji oferowanych przez technika lub szkoły policealne pod kątem wykorzystania na studiach poziomu 5 na specjalności programista – operator centrów obróbkowych CNC (PWSZ w Elblągu), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg.

Trawińska K., Żurawki A., 2016. Przegląd rozwiązań europejskich. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Badania wskazujące, jak kompetencje zawodowe odzwierciedlające standardy zawodów mogą być wkomponowane w programy kształcenia na 5 poziomie:

Aniśkowicz M., Olszewska K., 2016. Przykład programu: specjalność specjalista ds. administracyjno – prawnych i rachunkowości PWSZ w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg.

Bartecka M., Madoń E., 2016. Wkomponowanie kompetencji zawodowych odzwierciedlających standardy zawodu kosmetologia (technika usług kosmetycznych) w program studiów na kierunku Kosmetologia w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza w Bielsku- Białej. Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.

Biedrzycki M., Murkowska A., Romaniuk J., 2016. Przykład programu Asystent przedszkolny/szkolny nauczyciela języka obcego (Prescholl/School Language Teacher Assistant), Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Bukowiecki Ł., Chymkowski R., Zimniak-Hałajko M., 2016. Przykład programu: Specjalista w instytucjach kultury, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa.

Niedojadło J., 2016. Przykład programu: specjalność programista-operator centrów obróbkowych CNC PWSZ w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg.

Badania pokazujące w jaki sposób na 5 poziomie lokują się, i jak mogą być walidowane, kompetencje uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego:

Aniśkowicz M., Olszewska K., 2016. Badanie pokazujące w jaki sposób na 5 poziomie lokują się i jak mogą być walidowane, kompetencje uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego – efekty uczenia się poza- i nieformalnego (VNFILO, Recognition of prior learning – RPL, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg.

Janiak-Jasińska A., Pieniądz A., 2016. Uznawanie efektów uczenia się w systemie pozaformalnym i nieformalnym na studiach 5 poziomu w Instytucie Historycznym UW, przygotowujących do pracy w charakterze przewodnika miejskiego – varsavianisty, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Badanie nad zastosowaniem procedur i kryteriów zapewniania jakości (PKA, agencje środowiskowe, wewnętrzne systemy zapewniania jakości) do programów 5 poziomu: przegląd rozwiązań, rekomendacje dotyczące koniecznych zmian.

Chmielecka E., Wroczyńska A., 2016. Mechanizmy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do programów kształcenia w szkolnictwie wyższym na 5 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.