Financing and Deregulation in Higher Education
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen
ISBN: 978-83-7814-125-9
Objętość: 144
Oprawa: miękka

W publikacji poddane analizie zostały problemy finansowania publicznych szkół wyższych na tle dyskusji regulacja – deregulacja w szkolnictwie wyższym. Książka zawiera studia przypadku odnośnie finansowania systemu szkolnictwa wyższego Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy i Wielkiej Brytanii,

Publikacja jest przyczynkiem do dyskusji nad systemem finansowania szkolnictwa wyższego i potrzebą jego stopniowej ewolucji, biorącej pod uwagę zarówno lokalne uwarunkowania i determinanty kulturowe, mentalne i ekonomiczne tej ewolucji, jak również uwarunkowania o charakterze uniwersalnym, wynikające z potrzeby większej otwartości i internacjonalizacji narodowych systemów edukacyjnych, autonomii i samorządności akademickiej, a także potrzeby transparentności procesów decyzyjnych w szkolnictwie wyższym i poszczególnych szkołach oraz wiarygodności ich władz akademickich.

Autorzy: Maria Pacuska, Adam Wiśniewski
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Pearson, Urząd Patentowy RP
Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach
Autorzy: Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Orange
ISBN: 978-83-7814-169-3
Objętość: 156
Oprawa: miękka

W publikacji przedstawiono wyniki IV etapu badania w ramach programu „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” przeprowadzonego w 2012 r. przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z Instytutem Społeczeństwa Wiedzy (ISW) przy wsparciu partnera strategicznego Orange Polska.

Badanie stanowiło pierwszą próbę zebrania kompleksowej informacji o przebiegu procesu wdrażania w polskich uczelniach Krajowych Ram Kwalifikacji, którego realizacja stała się najważniejszym, a na pewno najbardziej złożonym, zadaniem uczelni związanym z wprowadzeniem w życie nowych regulacji zawartych w dokonanej w 2011 r. nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Poziom 5 - brakujące ogniwo?
Autorzy: Ewa Chmielecka (red.), Katarzyna Trawińska-Konador (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-7814-260-7
Objętość: 134
Oprawa: miękka

Publikacja przygotowana została w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”, realizowanego w 2013 roku przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Polska Rama zawiera 8 poziomów kwalifikacji pełnych, a wśród nich poziom 5, lokujący się pomiędzy świadectwem maturalnym (poziom 4) a dyplomem licencjata i inżyniera (poziom 6). Na poziomie 5 obecnie nie jest przyznawana żadna kwalifikacji wydawana przez szkoły wyższe.

Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - poradnik
Autorzy: Urząd patentowy RP
Instytucje sprawcze: Urząd patentowy RP
Zarządzanie prawami własności intelektualnej w świetle analizy regulaminów uczelnianych
Autorzy: Maria Pacuska, Adam Wiśniewski
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-7814-372-7
Objętość: 63
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja jest wynikiem zrealizowanego przez Fundację Rektorów Polskich projektu „Ochrona własności intelektualnej w kontekście naruszania praw w tym zakresie”. Zostały w niej zebrane, usystematyzowane i zamieszczone wnioski z analizy uczelnianych regulaminów zarządzania prawami autorskimi w kontekście obecnie obowiązującego stanu prawnego, bez uwzględnienia planowanych zmian opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących tzw. uwłaszczenia pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część V - Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-7583-621-9
Objętość: 216
Oprawa: miękka

Monografia, która ze względu na zakres analizowanej problematyki, ma charakter pionierski w bibliografii poświęconej szkolnictwu wyższemu w Polsce i wyjątkowy także w literaturze światowej. Powstała ona z intencją zatrzymania niepokojących trendów w procesie regulowania systemu w naszym kraju. W okresie ostatnich lat uczelnie zostały poddane narastającej presji o charakterze „doregulacyjnym”, w następstwie czego w znacznym i wielce niepokojącym stopniu wzrosły, zarówno sam zakres jak i głębokość regulacji. W Raporcie przedstawiono tezę o potrzebie odwrócenia tych tendencji w wyniku przyjęcia nowych założeń kulturowych, merytorycznych i metodologicznych w procesie dalszego stanowienia prawa w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, tak aby zostały osiągnięte efekty zauważalnej deregulacji systemu, zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, ale także pewności prawa.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część IV -  Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych
Autorzy: Jerzy Wilkin (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-7583-620-2
Objętość: 116
Oprawa: miękka

W opracowaniu przedstawione zostały w ujęciu wariantowym zróżnicowane modele finansowania uczelni, w tym zwłaszcza różnorodne rozwiązania dotyczące finansowania studiów wraz z analizami, wnioskami i rekomendacjami, m.in. umożliwiającymi uwolnienie uczelni od negatywnych skutków ekonomicznych związanych ze skreślaniem z listy studentów osób nieosiągających wymaganych postępów w nauce, co stanowi dzisiaj poważne obciążenie dla uczelni i istotną barierę poprawy jakości studiów.

Publikacja zawiera uwagi poświęcone problematyce konsolidacji instytucjonalnej oraz pojęciu uczelni badawczej typu research university w rozumieniu międzynarodowym, z analizą potencjalnego instrumentarium procesów powstawania takich uczelni w Polsce oraz kosztów i korzyści z tym związanych (z analizą typu SWOT), z uwzględnieniem perspektywy finansowej UE 2014–2020.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III - Diagnoza szkolnictwa wyższego
Autorzy: Jarosław Górniak (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-7583-619-6
Objętość: 244
Oprawa: miękka

Raport zawiera wyniki badań i analiz materiałów źródłowych oraz, w warstwie syntetycznej, oceny, wnioski i rekomendacje odnośnie stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Zakłada się, że Raport stanie się istotnym narzędziem w dyspozycji KRASP i uczelni członkowskich, umożliwiającym przeciwstawianie się niesprawiedliwym i nieudokumentowanym, często skrajnie negatywnym, nieobiektywnym opiniom i ocenom szkolnictwa wyższego ogłaszanym w gazetach, listach, materiałach publicystycznych lub wypowiedziach przedstawianych publicznie.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część II - Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku
Autorzy: ks. Andrzej Szostek (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-7583-618-9
Objętość: 28
Oprawa: miękka

Niniejsza Deklaracja ma zachęcić do refleksji nad tym, ku czemu zmierzać powinny polskie uniwersytety w XXI wieku. W publikacji przedstawiono najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed polskimi uczelniami, ujęte w formie pięciu kolejnych, związanych ze sobą dylematów: Wartości akademickie versus służebność społeczna; Autonomia versus podległość zewnętrznej kontroli; Kultura akademicka versus kultura korporacyjna; Przygotowanie do rynku pracy versus przygotowanie do życia w demokratycznym społeczeństwie; Elitarność versus masowość kształcenia. Zasugerowano zasadnicze kierunki podjęcia tych wyzwań, ale nie gotowe sposoby sprostania im, ponieważ mogą one być różne w różnych uczelniach i w różnych okolicznościach. Uwagę skoncentrowano głównie na wyzwaniach, które wiążą się z misją społeczną uniwersytetu.