Autorzy: J. Woźnicki (red.) I. Degtyarova, M. Dokowicz, M. Hulicka, T. Jędrzejewski, A. Mrozowska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-231-4394-9
Objętość: 260
Oprawa: miękka

Główny cel książki określa jej tytuł – Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Autorzy podjęli się wskazania obszarów regulacji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, działającego w przestrzeni prawnej po wejściu w życie tzw. ustawy 2.0, czyli ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce. Zazwyczaj na obszary te składają się przepisy zawarte w różnych, ale powiązanych ze sobą artykułach. Ich zbiorcza analiza, a więc analiza jednoczesna zbiorów przepisów, umożliwiła odnalezienie i wskazanie kierunków regulacji w odniesieniu do danego obszaru, a po jego identyfikacji autorzy poszukują dla niego uzasadnienia, którego wskazanie jest głównym celem książki. W pracach o tym charakterze autorzy monografii odwołują się do swych doświadczeń, wcześniejszych i aktualnych prac analitycznych, projektowych i  redakcyjnych w  zespołach wykonujących zadania związane z „ustawą 2.0” na etapie jej projektowania oraz do łączącej się z tym tzw. obserwacji uczestniczącej.

Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-8156-024-5
Objętość: 373
Oprawa: miękka

W dniach 28-29 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich i Politechniką Warszawską. 

Kompozycja niniejszej książki nawiązuje do programu Konferencji, którego struktura, w części obejmującej referaty naukowe, została oparta na założeniu o potrzebie objęcia analizą najważniejszych obszarów działania organów państwa na szczeblu systemowym oraz samych uczelni na poziomie instytucjonalnym.

Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-911-8
Objętość: 225
Oprawa: miękka

Rewolucja technologiczna oraz towarzyszące jej zmiany rozumienia i znaczenia pracy ludzkiej, głębokie zmiany społeczne, których doświadczamy powodują, że przed społeczeństwami staje wyzwanie zmierzenia się z nieprzewidywalną przyszłością. Szczególne zobowiązania mają w tych sprawach uczelnie, których głównym zadaniem staje się rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw, co pozwoli zrozumieć zmiany zachodzące w świecie, sprostać im i podjąć starania ich wykorzystania w interesie publicznym i osobistym osób uczących się. Na znaczeniu traci przygotowanie słuchaczy do aktualnych potrzeb otoczenia lub bieżących wymagań konkretnych zawodów. Zyskują na ważności kompetencje uniwersalne, przenoszalne, możliwe do wykorzystania w różnych warunkach i pozwalające sprostać permanentnej zmianie, co będzie towarzyszyć zawodowej przyszłości naszych studentów.

Te trudne zagadnienia stały się kanwą kolejnego projektu badawczego pod nazwą „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia”, którego realizację podjęła Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swym strategiczny partnerem, firmą Pearson Central Europe.

Niniejsza monografia zawiera zbiór refleksji nad temat nowego rozumienia terminu „jakość kształcenia”, kryteriów jej oceny – od tradycyjnej akredytacji do jakościowych prób oceny kompetencji absolwentów, a także wybrane opisy dobrych praktyk – przykładów „edukacji dla przyszłości”.

„Poziom 5 – brakujące ogniwo?” Podsumowanie
Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-631-5
Objętość: 165
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem badań prowadzonych od 2013 r. w ramach projektu „Poziom piąty Krajowych Ram Kwalifikacji” przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe. Celem tomu IV była aktualizacja informacji zgromadzonych we wcześniejszych publikacjach oraz dodanie nowych interpretacji, wynikających ze zmieniającej się sytuacji w polskich i europejskim szkolnictwie wyższym. W publikacji przedstawiono zagadnienia 5 poziomu w PRK i jego stanu formalnego, omówiono uzasadnienie społeczne dla kształcenia na 5 poziomie w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego, ukazano doświadczenia międzynarodowe, poruszono zagadnienia programów 5 poziomu w odniesieniu do rynku pracy i studentów. 

Poziom 5 – brakujące ogniwo? Aspekty Praktyczne
Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-619-3
Objętość: 187
Oprawa: miękka

Tom trzeci publikacji przygotowanej w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”, realizowanego od 2013 r. przez Fundację Rektorów Polskich i Firmę Pearson Central Europe. Publikacja zawiera podsumowanie I i II etapu projektu odpowiadających na pytania o możliwość i potrzebę wprowadzenia programów 5 poziomu do oferty polskich szkół wyższych. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia dotyczące rekrutacji kandydatów na studia na 5 poziomie, problematykę poziomu 5 jako pomostu pomiędzy poziomami 4 i 6, możliwość włączania w programy standardów kwalifikacji i szkoleń zawodowych, wykorzystanie efektów kształcenia zdobytych poza edukacją formalną, a także zagadnienia zapewniania jakości kształcenia na 5 poziomie PRK.

W publikacji dokonano skrótów i syntezy wyników przeprowadzonych analiz – pełne opracowania przygotowane przez zespoły eksperckie dostępne są w wersji pdf >>>

Memorandum dotyczące polityki kontroli antypalgiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniach
Autorzy: Tadeusz Więckowski (red.)
Instytucje sprawcze: Plagiat.pl, Fundacja Rektorów Polskich
Objętość: 117
Oprawa: miękka

Publikacja powstała w ramach projektu Polityka kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniachprzeprowadzonego wspólnie przez FRP – ISW oraz firmę Plagiat.pl.  Zawiera ona opis aktualnych działań realizowanych przez uczelnie w zakresie przeciwdziałania plagiatowaniu przez studentów. Sformułowana, na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych i ankietowych w okresie luty – marzec 2016 r. na polskich uczelniach, diagnoza ma w założeniu pomóc uczelniom zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie nowa regulacja i świadomie kształtować wewnętrzną politykę antyplagiatową. Przedstawione w publikacji rekomendacje mają na celu nie tylko skuteczną implementację regulacji ustawowych w zakresie kontroli antyplagiatowej, ale również faktyczną odbudowę etosu akademickiego i ugruntowanie w społecznej świadomości wagi rzetelności i uczciwości naukowej na każdym etapie kształcenia. 

Model awansu naukowego w Polsce
Autorzy: Franciszek Ziejka (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 83-7244-772-1
Objętość: 188
Oprawa: miękka

Publikacja jest rezultatem zorganizowanej w Krakowie 17-18 maja 2006 r. konferencji nt: „Model awansu naukowego w Polsce”. Część I książki zawiera zapis wystąpień i debaty z konferencji., natomiast w części II zamieszczono artykuły zawierające propozycje rozwiązań tytułowego zagadnienia. Celem publikacji jest rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji na temat przyszłego modelu awansu naukowego w Polsce.

Europejskie szanse polskiej młodzieży
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-923756-5-0
Objętość: 177
Oprawa: miękka

Książka stanowi zapis wystąpień i debaty zaprezentowanych na konferencji nt.: Europejskie szanse polskie młodzieży, zorganizowanej przez FRP i Komitet w dniu 29 października 2006 r. Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni doktoranci, uczestniczący w organizowanym przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW) seminarium nt.: Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego
Autorzy: Jerzy Woźnicki
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-6-7
Objętość: 334
Oprawa: miękka

Książka prezentuje wizję szkolnictwa wyższego w Polsce na tle procesów europejskich u progu XXI wieku, promując, jako ważne wartości i rozwiązania w tym systemie: gwarancje istotnej, ale ograniczonej, roli państwa, integralny charakter systemu, mechanizmy zapewniania jakości kształcenia, otwartość na wyzwania o charakterze międzynarodowym, ład systemowy oparty na harmonijnym łączeniu nadzorczych i regulacyjnych funkcji ministra z doradczymi i opiniodawczymi zadaniami niezależnych instytucji i organizacji partnerskich, łączenie obowiązków i praw studentów i doktorantów oraz zasady autonomii uczelni wiązanej z jej odpowiedzialnością i transparentnością działania.

Społeczna odpowiedzialność uczelni.
Autorzy: Krzysztof Leja (red.)
Instytucje sprawcze: Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Politechnika Gdanska, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-886171-9-5
Objętość: 157
Oprawa: miękka

Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Źródłem wiedzy jest nie tylko praca i współpraca zespołów badawczych, lecz również nabierające coraz większego znaczenia relacje uczelni z otoczeniem: gospodarczym, rządowo-samorządowym oraz, szerzej ujmując, otoczeniem społecznym. Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla budowania pozycji społecznej uczelni.