Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce.
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-9-8
Objętość: 235
Oprawa: miękka

Publikacja powstała w ramach I etapu projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym", realizowanego w latach 2007-2010 przy wsparciu firmy Telekomunikacja Polska. Celem publikacji jest zaprezentowanie szczegółowych informacji i założeń dotyczących dalszych prac nad systemem benchmarkingu w polskim szkolnictwie wyższym. Monografia zawiera zebrane i skomentowane materiały prezentowane przez uczestniczących w projekcie ekspertów na konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundacje Rektorów Polskich, odnoszących sie do problematyki benchmarkingu.

Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym.
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 83-923156-3-4
Objętość: 159
Oprawa: miękka

Publikacja zawiera zapis debaty z posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych (KOiL) KRASP w dniu 4 marca 2006 roku w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Punktem wyjścia do dyskusji było opracowanie Instytutu Społeczeństwa Wiedzy pt. Nowe podejście do standardów kształcenia oraz wynikające z tego rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - raport końcowy przyjęty na posiedzeniu zespołu wykonawców projektu realizowanego w ISW.

Regulacje Prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ISBN: 83-923156-2-6
Objętość: 198
Oprawa: miękka

Instytut Społeczeństwa Wiedzy, wspierany przez Fundację Rektorów Polskich, przy udziale Krajowej Izby Gospodarczej i wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczął w lipcu 2005 r. realizację projektu pn. „Kodeks Partnerstwa Nauki i Gospodarki”, który będzie osadzony w polskich realiach prawnych i kulturowych. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie I-go etapu prac prowadzonych w ramach tego projektu, który w całości stanowi próbę wskazania możliwych rozwiązań mogących, po ich wdrożeniu, owocować większym przepływem nowoczesnych technologii z uczelni i innych jednostek sfery B+R do gospodarki.

Polska w Zjednoczonej Europie: Substrat ludzki i kapitał społeczny
Autorzy: Polska Akademia Nauk, Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk, Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-923156-1-8
Objętość: 104
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja zawiera zapis wystąpień zaprezentowanych na konferencji zorganizowanej wspólnie przez Komitet „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Rektorów Polskich. Konferencja ta odbyła się w dniu 27 października 2005 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie.
Uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jak budować kapitał ludzki? Jak podnosić poziom edukacji, wiedzy, uzdolnień i kompetencji zawodowych obywateli? Jak kształtować społeczeństwo wiedzy? Wśród różnych możliwych odpowiedzi jedna ma charakter generalny: ogromnie ważne jest prowadzenie właściwiej polityki edukacyjnej i naukowej. Polityka ta musi być realizowana przy licznych ograniczeniach, które mają charakter społeczny, cywilizacyjny, ekonomiczny, demograficzny itd.

Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-923156-0-X
Objętość: 232
Oprawa: miękka

Celem Strategii Lizbońskiej jest stworzenie w Unii Europejskiej efektywnej i konkurencyjnej gospodarki. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez stworzenia społeczeństwa wiedzy. Właśnie dlatego Strategia przyznaje szczególne miejsce szkołom wyższym: uczelnie, jako miejsca tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, są najważniejszym elementem kształtowania społeczeństwa wiedzy.

Polskie uczelnie powinny dobrze przygotować się do realizacji Strategii, zrozumieć swą odpowiedzialność za jej powodzenie, wypracować instrumenty jej realizacji oraz określić konkretne zadania, jakie z niej wynikają. Wiosną 2005 r. Strategia Lizbońska została przeredagowana, dopracowano jej cele i instrumentarium. Odpowiedzialność szkół wyższych za jej realizację nie uległa zmianie.

Wychodząc naprzeciw zadaniom uczelni, Fundacja Rektorów Polskich i powołany przez nią Instytut Społeczeństwa Wiedzy zorganizowali serię seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych kierowanych do tych przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy pełnią szczególnie ważne funkcje związane z realizacją Strategii Lizbońskiej.

Zapisy wygłoszonych referatów oraz debat, które odbyły się w ramach tych seminariów, opublikowano w niniejszym tomie.

Tożsamość europejska a tożsamość polska
Autorzy: Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-7-2
Objętość: 52
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 21 kwietnia 2005 r.

Problemy kultury w aspektach europjeskich
Autorzy: Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-9-9
Objętość: 51
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 9 marca 2005 r.

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-920536-8-0
Objętość: 64
Oprawa: miękka

Raport został opracowany przez zespół ekspertów, w skład którego weszli: prof. Janusz Barta, prof. Jan Błeszyński, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Roman Hauser, prof. Ryszard Markiewicz, prof. Aurelia Nowicka, prof. Ryszard Skubisz. Pracom Zespołu przewodniczył Prezes FRP.

W raporcie przedstawiono analizę zagadnienia w aspektach:

  • autorskoprawnych problemów prac magisterskich i doktorskich

  • podstawy prawnych i możliwości przeciwdziałania przywłaszczaniu sobie autorstwa cudzej twórczości w pracach dyplomowych i doktorskich

  • odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  • odpowiedzialności pracowniczej i administracyjnoprawnej

  • odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce: propozycja na lata 2005-2015
Autorzy: Jan Kozłowski (red.)
Instytucje sprawcze: Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-6-4
Objętość: 239
Oprawa: miękka

Celem opracowania jest przygotowanie wstępnych propozycji nowego systemu finansowania B+R w Polsce ze źródeł publicznych, opartego na porównaniu dróg finansowania B+R w Unii Europejskiej i w Polsce.
Raport zawiera przegląd instrumentów finansowania B+R ze źródeł budżetu państwa stosowanych w krajach EU i OECD wraz z oceną, jaką skuteczność mogłyby one mieć w Polsce. Praca uwzględnia zagadnienia funduszy unijnych ujętych w Narodowym Planie Rozwoju.

Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej
Autorzy: Instytut Społeczeństwa Wiedzy
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-4-8
Objętość: 88
Oprawa: miękka

Materiały robocze z ogólnopolskiego seminarium, które odbyło się 13 grudnia 2004 r. w Instytucie Społeczeństwa Wiedzy.

Projekt Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, w ramach którego odbyło się seminarium „Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej” uzyskał finansowanie w konkursie otwartym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pt. Debata na temat Strategii Lizbońskiej. Czas realizacji tego projektu był niezwykle krótki – rozpoczął się w listopadzie, zaś wszystkie działania musiały zostać zakończone w początkach stycznia 2005 r. Aby sprostać temu wymaganiu Instytut Społeczeństwa Wiedzy zdecydował się na wydanie materiałów seminarium w wersji roboczej tzn. w postaci przezroczy lub tez prezentowanych przez mówców (czasami opatrzonych dodatkowym komentarzem) oraz spisanych z taśmy wystąpień w dyskusji. Celem publikacji było przybliżenie kwestii związanych z realizacją zadań stawianych przed polskimi uczelniami przez Strategię Lizbońską.