Co nam przynosi Konstytucja Europejska?
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-5-6
Objętość: 67
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 18 listopada 2004 r.

Polska w Unii Europejskiej wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego
Autorzy: Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-3-X
Objętość: 51
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 16 czerwca 2004 r.

A Study on Current and Prospective Impact of Demography on Higher Education in Poland
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-7-4
Objętość: 32
Oprawa: miękka

This study is part of the UNESCO-Cepes project Demographic Trends and Life Cycles Changes: Their Impact on Policy and Functioning of Higher Education Institutions in Europe.

Przyszłość Unii Europejskiej a traktat ustanawiający konstytucję dla Europy
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-2-1
Objętość: 56
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 16 marca 2004 r.

Współdziałanie uczelni poblicznych i niepublicznych - opinie rektorów
Autorzy: Ewa Chmielecka
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeńśtwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-1-3
Objętość: 117
Oprawa: miękka

Publikacja przygotowana w ramach projektu zrealizowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Na podstawie badania opinii rektorów stworzono opis wzajemnych relacji pomiędzy sektorem uczelni publicznych i niepublicznych w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Autorzy dążyli do usystematyzowania informacji o formach współistnienia obydwu sektorów oraz uzyskania empirycznego potwierdzenia tego, jakie poglądy na ten temat rozpowszechnione są w środowisku akademickim. Opinie rektorów były głosem szczególnie ważnym w kwestii współdziałania sektorów, bowiem w ich codziennej działalności koncentrują się konflikty i współpraca uczelni publicznych i niepublicznych oraz towarzyszące im korzyści i koszty poszczególnych szkół i całego systemu szkolnictwa wyższego. Sprawa współdziałania to jeden z najpoważniejszych problemów działalności rektorów.

Model współdziałania uczelni poblicznych i niepublicznych - stan obecny i perspektywy
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeńśtwa Wiedzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
ISBN: 83-920536-0-5
Objętość: 173
Oprawa: miękka

Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniu 7 listopada 2003 roku w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie przez Fundacje Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Instytut Społeczeństwa Wiedzy.

Publikacja zawiera analizę dróg współdziałania obydwu sektorów szkolnictwa wyższego, ukazano w niej perspektywy i wyzwania oraz wytyczono kierunki partnerstwa w celu budowania modelu współdziałania pomiędzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi umożliwiającego realizacje ich celów społecznych.

Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Wybrane problemy
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-7814-009-2
Objętość: 297
Oprawa: miękka

Niniejsza książka zawiera wyniki III etapu badań realizowanych w ramach programu „Benchamarking w szkolnictwie wyższym”. Badania te przeprowadzone były na przełomie lat 2010–11 przez Fundacje Rektorów Polskich (FRP). Objęły trzy kluczowe obszary działań uczelni: elastyczność systemu studiów, e-learning i wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia oraz gospodarkę zasobami i kontrolę zarządczą.

We wszystkich tych zakresach opracowano skuteczną metodologię analizy poprzez zdefiniowanie odpowiednich wskaźników (benchmarków) oraz przeprowadzono badanie ankietowe. Wyniki przeanalizowano w kilkunastu aspektach i przedstawiono w postaci rozdziałów tematycznych, opracowanych przez poszczególnych uczestników projektu. W załączeniu przedstawiono narzędzia badawcze i wyniki ankiet. W zakresie dwóch pierwszych tematów zebrano i przedstawiono także doświadczenia uczelni zagranicznych, co pozwala odnieść działania polskich uczelni do doświadczeń międzynarodowych.

W publikacji opisano z różnych punktów widzenia elastyczność programową, zawarto bardzo wiele idei i dobrych praktyk, z których można się dowiedzieć, jak konstruować proces kształcenia, by przynosił jak najlepsze efekty. Jest to pozycja, która może skutecznie pomóc we wdrażaniu polskich ram kwalifikacji w szkolnictwie wyższym.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen
ISBN: 978-83-7814-027-6
Objętość: 89
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja, mająca charakter raportu roboczego, stanowi formę wprowadzenia do procesu upowszechnienie różnych form partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w szkolnictwie wyższym, m.in. w zakresie wspólnego finansowania wspólnych przedsięwzięć w uczelniach. W „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 – projekt środowiskowy” wskazano, iż partnerstwo publiczno – prywatne (PPP) jest słabo upowszechnione w naszym kraju. Szkolnictwo wyższe i badania są potencjalnie właściwym i atrakcyjnym obszarem dla PPP, brakuje jednak w tej dziedzinie tradycji, dobrych wzorów i ułatwień prawno -finansowych.

Raport powstał w ceku konkretyzacji proponowanych w Strategii... rozwiązań. Składa się z trzech części. Pierwsze dwie zawierają analizę rozwiązań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego i zasad konkurencji w wybranych krajach, w szczególności w Wielkiej Brytanii, w której rozwiązania typu PPP są często stosowane. Część trzecia, ostatnia, to bibliografia adnotowana, zawierająca informacje o artykułach, dotyczących szeroko rozumianej problematyki współpracy sektorów prywatnego i publicznego w obszarze szkolnictwa wyższego, zamieszczonych w czasopismach naukowych.

Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów- doświadczenia międzynarodowe
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen
ISBN: 978-83-7814-024-5
Objętość: 178
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja, ma charakter raportu roboczego i stanowi formę wprowadzenia do procesu reformy systemu finansowania szkół wyższych w Polsce zaproponowanego w projekcie środowiskowym „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020”.

Celem raportu, przygotowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW), przy wsparciu PKN Orlen, była operacjonalizacji przedstawionych w Strategii... celów i działań odnośnie wprowadzenia zasad konkursowych i kontraktowych przy rozdziale środków budżetowych na cele dydaktyczne, a także wprowadzenia powszechnej, częściowej odpłatności za studia, w powiązaniu z powszechnym systemem dostępu do kredytów i pożyczek studenckich.

Dziesięciolecie Fundacji Rektorów Polskich
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
Oprawa: miękka