Do zrealizowania projektu, prowadzonego przez FRP na wniosek Prezydium KRASP,  powołano zespół koordynujący w składzie: Maria Branecka, dr Artur Chełstowski, dr Anna Kłopotek, prof. Małgorzata Rószkiewicz, Piotr Welenc. Kierownikiem Projektu został dr Artur Chełstowski. W trakcie trzech  spotkań, które odbyły się w dniach 14 i 28 stycznia oraz 7 lutego 2011 przygotowano wstępną wersję ankiety.

Opublikowanie w grudniu 2009 r. środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 wywołało szeroką debatę publiczną w środowisku akademickim, prowadzoną z udziałem zewnętrznych interesariuszy uczelni. 

W dniu 21 grudnia 2010 r. w serwisie Nauka w Polsce, prowadzonym przez Polską Agencję Prasową, ukazał się obszerny wywiad z prof. J. Woźnickim, Prezesem Fundacji Rektorów Polskich, pt. "Prezes Fundacji Rektorów Polskich o czesnym na polskich uczelniach".

Przedstawione w niniejszym dokumencie zestawienie tabelaryczne stanowi podsumowanie wyników cyklu debat środowiskowych, zorganizowanych  w różnych uczelniach w trzynastu ośrodkach akademickich w okresie styczeń-maj 2010 r., poświęconych ocenie projektu środowiskowego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020, przygotowanego przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie Konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP.

W dniu 1 grudnia 2010 w siedzibie FRP odbyło się I posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym, działającego w Fundacji Rektorów Polskich.

W dniu 1 grudnia 2010 r. rozpoczęła prace Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego Parlamentu RP. 

W dniach 25-27 listopada 2010 r. w Jaworze odbyło się III wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Posiedzenie zorganizowała, przy wsparciu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Fundacja Rektorów Polskich zapewniająca obsługę KOiL.

W dniu 7 października 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Ekspertów w MNiSW, w skład którego wchodzi Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki.

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, odbyło się w dniu 20 września br. w siedzibie FRP w Warszawie, z udziałem m.in. Podsekretarza Stanu w MNiSW prof. Z. Marciniaka.

Rada Fundacji Rektorów Polskich w kadencji 2006-2010, w wyniku tajnego głosowania, na posiedzeniu w dniu 20 września 2010 r., dokonała wyboru Rady FRP na kadencję 2010-2014, rozpoczynająca się z dniem 1 października 2010 r.