W dniu 17 czerwca 2008 r. wizytę w siedzibie FRP-ISAW złożył prof. Joachim Metzner - Wiceprzewodniczący Niemieckiej Konferencji Rektorów (Hochschulrektorenkonferenz - HRK), rektor Fachhochschule Köln.

W trakcie kolejnego posiedzenia Komitetu Sterujacego projektu "Becnhamrking w szkolnictwie wyższym", prof. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Podsekretarz Staniu w Ministerswie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiła wystąpienie, w którym odniosła problematykę benchmarkingu do obszaru zainteresowań Ministerstwa.

 

W związku z rozpoczętą debatą nad przedstawionymi przez Rząd propozycjami dotyczącymi zmian w szkolnictwie wyższym i w nauce w perspektywie do 2010 r., w ramach środowiskowej dyskusji nad modelem kariery naukowej w naszym kraju, w dniu 7 maja br. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich (FRP) w Warszawie, na zaproszenie prof. prof. Jerzego Axera, Karola Modzelewskiego i Jerzego Woźnickiego, odbyło się spotkanie z udziałem sygnatariuszy listu 44, ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zaproszonego ad personam grona innych osób. W spotkaniu trwającym 3 godz. wzięło udział 38 osób.Udział w debacie wynikał z troski ludzi nauki o jakość życia akademickiego w Polsce. Dyskusja nie była wyrazem podziału środowiska, wprost przeciwnie, powinna ona stać się pozytywnym wyrazem zaangażowania akademii w sprawy zasadnicze dla jej właściwego działania i służby publicznej.Poszukiwanie wewnętrznego porozumienia środowiska akademickiego w sprawach refom powinno odbywać się z zachowaniem zasady bona fide, bowiem jakość życia akademickiego jest zakorzeniona w akademickim etosie, a bez zaufania do dobrych intencji środowiska nie można dyskutować o reformach.

 

Debata przyniosła zbieżność poglądów w sprawach: konieczności zachowania progu awansu miedzy doktoratem i profesura, potrzeby nadania procedurom awansowym i konkursowym charakteru bardziej zewnętrznego, obiektywnego i zróżnicowanego. Podkreślano, ze zniesienie habilitacji jest uwarunkowane podniesieniem poziomu doktoratów a reformy powinny być powiązane z wewnętrzną motywacja środowiska akademickiego.

Odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

Odbyło sie kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

W ramach konferencji Prezes FRP, prof. J. Woźnicki, przedstawił prezentację pt. "Problem odpłatności za studia z perspektywy historycznej w Polsce".

Odbyło sie kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

W nawiązaniu do doniesień prasowych o interpretacjach prawnych niekorzystnych dla uczestników szkoleń organizowanych przez szkoły wyższe i firmy szkoleniowe, Fundacja Rektorów Polskich podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i znalezienia rozwiązania dla występujących problemów.

Prof. Jerzy Woźnicki został powołany na członka Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Sektora Szkolnictwa Wyższego MNiSzW.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. J. Woźnickiego w skład Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN na kadencję 2007-2010.