FRP wraz z partnerem strategicznym Wolters Kluwer Polska zrealizowały badanie ankietowe online skierowane do kadry administracyjnej uczelni.Celem badania było sprawdzenie czy i jak pandemia COVID-19 wpłynęła na infrastrukturę IT uczelni, zarówno patrząc pod kątem kadry akademickiej, jak i administracji uczelni.

Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy odbyło się w dniu 15 września 2021 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, prof. Włodzimierza Bernackiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W dniu 13 października 2021 r. w godz. 11:00 -15:00 odbędzie się ogólnopolska Konferencja pt. „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Propozycje zmian ustawowych” organizowana przez Fundację Rektorów Polskich wraz z partnerem strategicznym firmą Pearson Central Europe.

Zapraszamy do lektury nowego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Jaka filozofia po końcu antropocenu? O konieczności kontestowania antropocenu, nie-ludziach i estetyce jako pierwszej filozofii redakcja rozmawia z przedstawicielem młodego pokolenia filozofów, dr. Andrzejem Marcem, który za swoją pracę „Antropocień…” otrzymał nominację w konkursie Identitas.

VII edycja Konferencji LUMEN odbędzie się 23 i 24 listopada 2021 r. w formule online. Organizatorami wydarzenia są PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz nowy partner strategiczny Konferencji: Times Higher Education.

Żegnamy

Profesora Henryka Samsonowicza

JM Rektora

Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982,

wybitnego Uczonego

darzonego wielkim osobistym autorytetem

w środowisku rektorów polskich

W dniach 19-22 września 2021 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Folwark Łochów w Łochowie odbędzie się XXIV Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów i Głównych Księgowych.

Książka ta pod redakcją naukową prof. Jerzego Woźnickiego, stanowi pierwsze wydawnictwo monograficzne poświęcone funkcjonowaniu rad uczelni. Autorzy odnoszą się do aktualnie obowiązujących ram prawnych dotyczących systemu zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się polsko-ukraińskie webinarium online "Modele szkół doktorskich w polskich uczelniach - pierwsze doświadczenia" organizowane w ramach IV etapu projektu pn. Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni, powierzonego Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Mirosława Handke

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1993-1997

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w latach 1996-1997

Ministra Edukacji Narodowej w latach 1997-2000

Współzałożyciela Fundacji Rektorów Polskich